İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitimde kuram ve uygulama alanlarına yönelik, eğitim alanına katkıda bulunan özgün araştırma makalelerini, denemeleri/derlemeleri ve çevirileri yayınlayan hakemli bir dergidir. Yılda üç kez ( Nisan, Ağustos ve Aralık) yayınlanır. Yayınlanması istenen eserler, dergi editörlüğüne ulaştırılmalıdır. Dergi, eğitim alanında çalışan tüm bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka eğitim alanı ile ilişkili olmalıdır. 

Dergide, şu alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayınlanır: Eğitim yönetimi, denetimi; eğitim felsefesi, eğitim tarihi ve politikaları; psikolojik danışma ve rehberlik; erken çocukluk ya da okulöncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitimde kullanılan ölçme değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme; fen bilimleri ve matematik eğitimi; güzel sanatlar eğitimi; beden eğitimi; sosyal bilgiler eğitimi; Türkçe eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim.


Dergi ana sayfa görseli

Cilt 14, Sayı 3 (2013)

İçindekiler

Makaleler

İl Eğitim Denetmenlerinin İş Doyumu
Ali KIŞ
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yabancı Dil Öğrenirken Kullandıkları Öğrenme Stratejileri (Nevşehir İli Örneği)
Eyüp İZCİ, Hatice Özgan SUCU
Matematik Öğretmen Adaylarının Bir Geometrik Yer Problemine İlişkin Çözümlerinin İncelenmesi
Kübra AÇIKGÜL, Recep ASLANER
Türk Eğitim Sistemi İçinde Eğitilmiş Olmanın, İlerlemeci ve Geleneksel Anlayışlar ile Uygulamalar Yönünden Değerlendirilmesi (Malatya İli Örneği)
Kemal DURUHAN, Oğuz GÜRBÜZTÜRK, İsmail ŞAN, Ezlam PEPELER
Sınıf Öğretmenlerinin Öğretmen Özerkliğine İlişkin Farkındalık Düzeyleri (İzmir İli Örneği)
Püren ÜZÜM, Mehmet Durdu KARSLI
Öğretmen Algılarına Göre İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının İncelenmesi
Yusuf ERGEN
Ortaöğretimde Çalışan Branş Öğretmenlerinin Yıldırma (Mobbing) Davranışlarına Uğrama Düzeyleri İle Demografik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Serkan HACICAFEROĞLU
Öğretmen Adaylarının Mesleğe İlişkin Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler
Mustafa BAŞARAN, Buket DEDEOĞLU ORHUN


ISSN: 1300-2899