Öğrenen Örgütlerde Liderlik: Okul Müdürleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Servet ÖZDEMİR, Nazife KARADAĞ, Ali Çağatay KILINÇ
4.826 1.726

Öz


Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin liderlik davranışlarını öğrenen örgüt liderlerinin sahip olmaları gereken liderlik davranışları bağlamında incelemek ve okulların öğrenen örgüt yapısını kazanmaları için okul müdürlerinin yeterlik kazanmaları gereken liderlik alanlarını tespit etmektir Araştırmanın katılımcılarını Ankara ili Bala ilçesinde görev yapan 10 ilköğretim okulu müdürü oluşturmaktadır Katılımcıların belirlenmesinde olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır Araştırmada veri toplama aracı olarak gerekli alanyazın taramasının ardından araştırmacılar tarafından geliştirilen ve 7 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır Görüşme formunda yer alan sorular öğrenen örgüt liderlerinin temel vasıfları göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır Görüşme yapılan müdürlerin görüşme sorularına verdikleri yanıtların analizinde içerik analizi kullanılmıştır Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre görüşme yapılan okul müdürlerinin başta öğretimsel liderlik dönüşümcü liderlik ve hizmetk acirc;r liderlik olmak üzere bir çok liderlik alanında eksikliklerinin bulunduğu görülmektedir Bununla birlikte okul müdürlerinin öğrenen örgüt liderlerinin sahip olmaları gereken tasarım yaratıcılık ve empati kurma gibi yetenekler açısından da istenilen durumda olmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar kelimeler


Öğrenen örgüt, liderlik, okul müdürü

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akçakaya, M. (2010). 21. yüzyılda yeni liderlik anlayışı. Ankara: Adalet. Bamburg, J. D. (1997). Learning, learning organizations, and leadership: Implications for the year 2050. http://www.newhorizons.org/trans/bamburg.htm adresinden 11.01.2010 tarihinde erişim sağlanmıştır.

Bartell, S. M. (2001). Training’s new role in learning organizations. Innovations in Education and Teaching International (IETI), 38(4), 354-363.

Buchen, I. H. (1998). Servant leadership: A model for future faculty and future institutions. Journal of Leadership Studies, 5(1), 125-134.

Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Üçyol.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.