Türkiye’de Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Öğrencilerineğitimine İlişkin Politika Ve Uygulamalar

Fatma ÖZMEN, Fatih KÖMÜRLÜ
5.230 1.242

Öz


Küreselleşen ve rekabetin her düzeyde hissedildiği günümüz dünyasında hızla gelişen bilgi ve teknolojiyi takip edecek kullanacak ve geliştirecek üstün zek acirc;lı yetenekli bireyler ülkelerin en önemli hazineleri haline gelmiştir Ulusların varlıklarını devam ettirebilmesi ve ilerlemesi yeni bilgi üretme ve bu bilgiyi yenilikçi ve rekabet avantajı sağlayan ürün ve hizmete dönüştürmekle mümkündür Bu kapsamda toplam nüfus içinde genellikle yüzde iki gibi küçük bir oranı oluşturan üstün zek acirc;lı yetenekli bireylerin tanılanması ve eğitilmesi büyük önem taşımaktadır Ülkemiz geçmişte üstün zek acirc;lıların yeteneklilerin eğitimi konusunda dünyada önde gelen ülkelerden birisi olmuş ve yetiştirdiği insanlar ile tarihte iz bırakmıştır Bu çalışma literatür bilgisine dayalı olarak ülkemizdeki üstün zek acirc;lı yeteneklilerin eğitimi konusundaki politikaları irdelemek ve mevcut durumu ortaya koymak amacı ile gerçekleştirilmiştir Varılan sonuçlar çerçevesinde üstün zekalı yetenekli öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek farklılaştırılmış ve esneklik gösteren programlar geliştirilmesi mevcut programların iyileştirilmesi sorunların belirlenmesi ve üstesinden gelinmesi yönünde değerlendirme etkinliklerine önem verilmesi yetiştirici kadrolarının sayı ve nitelik olarak artırılması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yönünde birtakım önerilere yer verilmiştir

Anahtar kelimeler


Üstün zekâlı-yetenekli öğrenciler,eğitim politikaları, gelişme, okullar, öğretmenler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkanat, H. (1999). Üstün veya özel yetenekliler. Milli Eğitim Bakanlığı Dergisi, (103).

Akkutay, Ü. (1984). Enderun mektebi. Ankara: Gazi Üniversitesi Basımevi. (38)

Akyüz, Y. (2004). Türk eğitim tarihi (12. Baskı) Ankara: PegemA Yayınları.

Armağan, M. (2008). Üstün yeteneklilerin fabrikası: Enderun Mektebi. http://www.enderun.com/component/content/article/39-enderun-mektebi/54-enderunmektebi.html

Ataman, A. (1998a). Üstün zekâlılar için ilköğretimde uygulanabilir bir model. Eğitimde Yansımalar. 1. Ulusal Sempozyumu, (27 – 28 Kasım 1998, Ankara), Ankara, 296-300. Ataman, A. ( 1998b). Özel eğitime giriş. Anadolu Üniversitesi Yayınları, 181-182.

Brody, L.E. and Mills, C. J. (1997). Gifted children with learning disabilities: A review of the issues. Journal of Learning Disabilities, 30(3): 282-286.

Çocukvakfı (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar Durum Tespiti Komisyonu Ön Raporu. 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları. http://www.cocukvakfi.org.tr/icerik.aspx?id=78

Coşkun, B. (2007). Görsel sanatlarda üstün yetenekli çocukların eğitim ile ilgili öğretmen görüşleri ve değerlendirmesi. Ankara GaziÜniversitesi, yayımlanmış yüksek lisans tezi. Çağlar, D. (1990). Türkiye’de özel eğitimin bugünkü durumu ve sorunları, Eğitim Bilimleri I. Ulusal Kongresi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. 24-28 Eylül.

Çatalbaş, Ş. ( 1999). Üniversite öğrencilerinin psikolojik gereksinimleri ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişki. Kocaeli Üniversitesi yayımlanmış yüksek lisans tezi, 15-18.

Çepni, S. ve Gökdere, M. (2002). Profiles of the gifted students in turkey. Education: Changing Times, Changing Needs, First İnternational Conference On Education, Faculty Of Education Eadstern Mediterranean University Gazimağusa, Turkish Republic Of Northern Cyprus.

Çetinkaya, A. B. (2009). Osmanlı İmparatorluğu’nun “saray okulu”; Enderûn. http://dusuncekahvesi.blogspot.com/2009/07/osmanl-devletinin-saray-okuluenderun.html

Dağlıoğlu, E. (1995). İlkokul 2.-5. sınıflara devam eden çocuklar arasından üstünyetenekli olanların belirlenmesi. Ankara : Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü yayımlanmış uzmanlık tezi, 142-144

Davaslıgil, Ü. (1990). Üstün çocuklar. Yaşadıkça Eğitim, 13, 17-22.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.