5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği

Gökhan AKSOY, Fatih GÜRBÜZ
9.289 2.110

Öz


Bu araştırmanın amacı yedinci sınıf fen ve teknoloji dersi ldquo;Kuvvet ve Hareket rdquo; ünitesinde yürütülen yapılandırmacı 5E modelinin Fen ve Teknoloji öğretim programına dayalı olarak geliştirilen ve MEB tarafından onaylanan ders kitaplarının önerdiği öğretim yöntem ve modellerine kıyasla öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini belirlemektir Araştırmanın örneklemini Erzurum İl merkezindeki bir ilköğretim okulunda 2011 2012 eğitim öğretim döneminde aynı araştırmacı tarafından ders işlenilen iki şubesindeki 57 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır Şubelerden biri 5E modeline göre hazırlanan etkinliklerin uygulandığı deney grubu n=27 diğeri ise Fen ve Teknoloji öğretim programına dayalı olarak geliştirilen ve MEB tarafından onaylanan ders kitaplarının önerdiği öğretim yöntem ve modellerinin uygulandığı kontrol grubu n=30 olarak rastgele belirlenmiştir Veri toplama aracı olarak Kuvvet ve Hareket Akademik Başarı Testi KHABT kullanılmıştır Veriler SPSS programıyla değerlendirilmiştir Verilerin analizi için bağımsız ve eşleştirilmiş grup t testi ile etki boyutları ve puan ortalamaları kullanılmıştır KHABT sonuçlarına göre 5E modeline göre hazırlanan etkinliklerin uygulandığı deney grubunun ldquo;Kuvvet ve Hareket rdquo; ünitesinde Fen ve Teknoloji öğretim programına dayalı olarak geliştirilen ve MEB tarafından onaylanan ders kitaplarının önerdiği öğretim yöntem ve modellerinin uygulandığı kontrol grubundan daha başarılı olduğu anlaşılmıştır

Anahtar kelimeler


Kuvvet ve Hareket, 5E Modeli, Yapılandırmacı Öğrenme

Tam metin:

PDF


Referanslar


Aksoy, G., ve Doymuş, K. (2011). Fen ve Teknoloji Dersinin Laboratuvar Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 1-16.

Atasoy, Ş., ve Akdeniz, A.R., 2007. Newton’un Hareket Kanunları Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Testin Geliştirilmesi ve Uygulanması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 45-49.

Bozdoğan, A.E., ve Altunçekiç, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğretim Modelinin Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 579-5

Bybee, R.W. (1997). Achieving Scientific Literacy.Portsmouth, N.H.: Heinemann.

Bybee, R.W., Taylor, J.A., Gardner, A., Scotter, P.V., Powell, J.C., Westbrook, A., vd., (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins and effectiveness. Office of Science Education National Institutes of Health, 1-80. Colorada Springs.

Carin, A.A., ve Bass, J.E. (2001). Teaching Science as Inquiry. New Jersey, Prentice Hall. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2 th ed.). 567 p, Hillsdale, NJ: Lawrance Earlbaum Associates.

Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çepni, S., Akdeniz, A.R., ve Keser, Ö.F. (2000). Fen bilimleri öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliştirilmesi. 19. Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Çepni, S., ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama ve SBS’yle ilişkilendirme) İlköğretim 1. ve 2. kademe Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 568 s.

Doymus, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning. Research in Science ve Technological Education, 26(1), 47-57.

Ergin, İ. (2009). 5e Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Hatırlama Düzeyine Etkisi: “Eğik Atış Hareketi” Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 11-26.

Ergin, İ., Ünsal, Y., ve Tan, M. (2006).5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutum Düzeylerine Etkisi:”Yatay Atış Hareketi” Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-15.

Glasersfeld, E.Von. (1995). Radical constructivism. A way of knowing and learning. Routledge. Taylor and Francis Group.

Keser, Ö.F. (2003). Fizik eğitimine yönelik yapılandırmacı bir öğrenme ortamı tasarımı ve uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Köseoğlu., ve Kavak, N. (2011). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.

Leech, N.L., Barrett, K.C., ve Morgan, C.A. (2005). SPSS for intermadiate statistics: Use and Interpretation. Lawrance Erlbaum Associates, Inc.