Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademisyen Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi

Soner POLAT, Özlem APAK, Murat AKDAĞ
4.233 1.086

Öz


Bu araştırmanın amacı Kocaeli Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği okuyan öğrencilerin ldquo;akademisyen rdquo; kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesidir Araştırmanın verileri 2010 2011 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliğinde öğrenim gören 31 erkek 103 kız toplam 134 öğrenciden toplanmıştır Araştırma var olan durumu olduğu gibi ortaya koymayı amaçladığından betimsel nitelik taşımaktadır Bu kapsamda öğretmen adaylarının geliştirdikleri metaforların analiz edilmesi ve yorumlanması süreci; 1 metaforların belirlenmesi 2 metaforların sınıflandırılması 3 kategori geliştirme 4 geçerlik ve güvenirliği sağlama ve 5 nicel veri analizi için verileri SPSS paket programına aktarma olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir Öğretmen adaylarının akademisyen kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların çeşitli kategorilere göre farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir Araştırma sonucunda öğrencilerin 111 rsquo;i geçerli 61 metafor üretmiştir Üretilen metaforların 43 rsquo;ü olumlu 18 rsquo;i olumsuzdur Metaforlar gerekçelendirilmelerine göre bilgi kaynağı eleştirmen bilgi üreticisi araştırmacı rehber ve diğer olmak üzere altı kategoriye ayrılmıştır

Anahtar kelimeler


Akademisyen, metafor analizi, sınıf öğretmeni adayı.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Arslan, M.M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitimöğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35/171, 100–108.

Boyer, E.L. (1990). Scholarship reconsidered: Priorities of the professoriate, Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. Princeton, NJ. ERIC- ED326149.

Döş, İ. (2010). Aday Öğretmenlerin Müfettişlik Kavramına İlişkin Metafor Algıları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9/3, 607 -629.

Evans, RD. & Evans ,G.E. (1989) Cognitive mechanisms in learning from metaphors, Journal of Experimental Education, 58(1), 5–19.

Hattie, J. & Marsh, H.W. (2002). The relation between research productivity and teaching effectiveness: Complementary, antagonistic, or independent constructs? The Journal of Higher Education, 73(5), 603-641.

McWilliam, E. (1994) In Broken Images: Feminist Tales for A different Teacher Education, New York, Teachers CollegePress.

Miles, M., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Mutlu, E. (1998). İletisim Sözlügü. Ark Yayinlari, Ankara.

Ocak, G., & Gündüz, M. (2006). Eğitim Fakültesini Yeni Kazanan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Giriş Dersini Almadan Önce ve Aldıktan Sonra Öğretmenlik Mesleği Hakkındaki Metaforlarının Karşılaştırılması [The Comparison Of Pre-Service Teachers’ Metaphors About The Teacher-Profession Before And After The ‘Introduction To Teacher-Profession’ Course], Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt VIII / 2 / Aralık 2006. 293-310.

Odabaşı Y. (2006). Değişimin ve Dönüşümün Aracı Olarak Girişimci Üniversite, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi [Journal of Entrepreneurship and Development], Cilt 1/1, 87-104.

Odabaşı, H.F. & Fırat, M., İzmirli, S., Çankaya, S. & Mısırlı, A. (2010). Küreselleşen Dünyada Akademisyen Olmak [Being Academician in Globalizing World]. Anadolu University Journal of Social Sciences (Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi), 10/3, 127-142.

Saban, A., Kocbeker, B. N., & Saban, A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi [An investigation of the concept of the teacher among prospective teachers through metaphor analysis]. Educational Sciences: Theory & Practice (Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri), 6/2, 461-523. Sönmez, V. (1993). Program Geliştirmede Öğretmen El Kitabı. Adım Yayıncılık Ankara. Taggart, G. L. & Wilson, A. P. (2005), Promoting Reflective Thinking in Teachers 50 Action Strategies. Thousand oaks, Corwin Pres, California.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.