Hizmetkâr Liderlik ve Okul Kültürü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

Mikail YALÇIN, Engin KARADAĞ
4.480 1.518

Öz


Bu çalışmanın amacı ilköğretim okulu müdürlerinin hizmetk acirc;r liderlik davranışlarının okul kültürü oluşturma sürecini etkilediği şeklinde oluşturulan teorik çerçevenin yapısal eşitlik modeli kapsamında test edilmesidir Bu iki temel değişken arasında bir neden sonuç ilişkisi bulunduğu düşüncesinden hareketle çalışma nedensel bir desende tasarlanmıştır Çalışmada hizmetk acirc;r liderlik davranışları bağımsız değişken okul kültürü ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır Araştırmanın evreni 2011 2012 öğretim yılında orta Karadeniz bölgesi içerisinde bulunan bir ilin merkez sınırları içinde olan 28 ilköğretim okulunda görev yapan toplam 846 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşmaktadır Araştırma örneklemi bölgenin sosyo ekonomik yapısı göre üst orta alt üçlü tabakalı örnekleme kullanılarak belirlenen on iki ilköğretim okulunda görev yapan 282 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşmaktadır Çalışmada veriler Hizmetk acirc;r Liderlik Ölçeği Barbuto ve Wheeler 2006 ve Okul Kültürü Ölçeği Gruenert 2000 ile toplanmıştır Çalışmada teorik olarak oluşturulan yapısal eşitlik modelinin test edilmesinde uygun modeller araştırmak ve hem gizil hem de gözlenen değişkenlerdeki ölçüm hatasını birleştirmeyi sağlamak amacıyla Path analizi tercih edilmiştir Bulgular hizmetk acirc;r liderlik ile okul kültürü arasında anlamlı ilişkiler olduğunu; ancak nbsp;hizmetk acirc;r liderliğin okul kültürü üzerine doğrudan etkilerinin olmadığını göstermiştir nbsp;

Anahtar kelimeler


Hizmetkâr liderlik, okul kültürü, yapısal eşitlik modeli

Tam metin:

PDF


Referanslar


Anderson, J. C., & Gerbing, D. (1984). Th e eff ect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika, 49, 155-173.

Barbuto, J. E., & Wheeler, D. W. (2002). Becoming a servant leader: Do you have what it takes? NebGuide G02-1481-A. Lincoln: University of Nebraska, Nebraska Cooperative Extension.

Barbuto, J. E., & Wheeler, D. W. (2006). Scale development and construct clarification of servant leadership. Published in Group & Organization Management, 31(3), 300–326. Bass, B. M. (1990). Bass & Stogdill’s handbook of leadership: Theory, research, & managerial applications. New York, NY: The Free Press.

Bass, B. (2000).The future of leadership in learning organizations. Journal of SocioEconomics, 35(6), 18-40.

Boyer, D. B. (2012). A study of the relationship between the servant leader principal on school culture and student achievement in the lower Kuskokwim school district. Unpublished doctoral dissertation. Grand Canyon University, Phoenix.

Cole, D. A. (1987). Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 1019-1031.

Çelik, V. (2002). Okul kültürü ve yönetimi. Ankara: Pegem A.

Deal, T. E. , & Peterson, K. D. ( 1999). Shaping school culture: The heart of leadership. San Francisco: Jossey - Bass.

Deal, T. E. , & Peterson, K. D. ( 2009). Shaping school culture: Fieldbook. San Francisco: Jossey - Bass.

Demirtaş, Z. (2010). Okul kültürü ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 35(158), 3-13.

Dennis, S. R., & Bocarnea, M. C. (2006). Development of the servant leadership assessment instrument. Leadership and Organization Development Journal, 26(7/8) 600–615.

Farling, M. L., Stone, A. G., & Winston, B. E. (1999). Servant leadership: Setting the stage for empirical research. Journal of Leadership Studies, 6, 49-72.

Fırat, Ş. N. (2007). Okul müdürü ve öğretmenlerin okul kültürü ile değer sistemlerine ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 35(156), 71 – 83.

Fridell, M., R. N., & Messner, P. E. (2009). Discriminate analysis gender public school principal servant leadership differences. Leadership & Organization Development Journal, 30(8), 722 – 736.

Graham, J. W. (1991). Servant-leadership in organizations: Inspirational and moral. Leadership Quarterly, 2(2), 105-119.

Graham, J. W. (1995). Leadership, moral development, and citizenship behavior. Business Ethics Quarterly, 5(1), 43-54.

Greenleaf, R. K. (1970). The servant as a leader. Indianapolis, IN: Greenleaf Center.

Greenleaf, R. K. (1977). Servant Leadership: A Journey into the nature of legitimate power and greatness. New York, NY: Paulist Press.

Gruenert, S. (2000). Shaping a new school culture. Contemporary Education, 71(2), 14-18. Herndon, B. C. (2007). An analysis of the relationships between servant leadership, school culture, and student achievement. Unpublished doctoral dissertation. University of Missouri, Columbia.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.