İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Derslerindeki Başarı ve Başarısızlıklarının Nedenlerine Yönelik İnançları

Sabahat BURAK
4.009 687

Öz


ÖZET: Bu araştırmanın amacı ilköğretim 1 ve 2 kademe düzeyindeki öğrencilerin müzik derslerine yönelik başarı ve başarısızlıklarını hangi nedenlere yüklediklerini belirlemek ve bu nedenlerin onların kişisel özelliklerine göre farklılıklarını ortaya çıkartmaktır Araştırma Antalya ilindeki ilköğretim okullarında toplam 412 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir Araştırmada kullanılmak üzere Müzik Dersi Yükleme Ölçeği araştırmacı tarafından geliştirilmiştir Geliştirilen ölçeğin 5 faktörden oluştuğu görülmüştür Bu faktörler sırasıyla şöyledir: Tutum müzik dersi öğrenme ortamı ders dışı müziksel ortam blok flüt ve yetenek Araştırma sonuçlarından öğrencilerin müzik dersine yönelik başarı ve başarısızlıklarını en çok müzik dersi öğrenme ortamına yükledikleri nbsp; ölçeğin alt boyutları ile öğrencilerin kişisel değişkenleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde kız öğrencilerin ölçeğin ldquo;ders dışı müziksel ortam rdquo; alt boyutu haricinde diğer boyutlarından aldıkları puanların erkek öğrencilere göre anlamlı derecede yüksek olduğu anlaşılmıştır Ayrıca Öğrencilerin yükleme düzeyleri sınıflarına göre incelendiğinde alt sınıflarda 5 sınıfta okuyan öğrencilerin ölçeğin alt boyutlarından daha yüksek puanlar aldıkları görülmektedir

Anahtar kelimeler


İlköğretim, müzik eğitimi, yükleme

Tam metin:

PDF


Referanslar


Açıkgöz, K.Ü. (2005). Etkili öğrenme ve öğretme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.

Asmus, E. (1986a). Factors students believe to be the causes of succes or failure in music. Paper Presented At the National Bienal in-Service Conference of Music Educators National Conference, Anaheim, CA.

Asmus, E. (1986b). Student beliefs about the causes of succes or failure in music: A study of achievement motivation. Journal of Research in Music Education, 86, 71–85

Asmus, E. (1988).The effect of music teachers on students’ motivation to achieve in music. Paper Presented at the Twelfth International Research Seminar in Melbourne, Australia.

Austin J.R.&Vispoel W.P. (1998). How American Adolescents interpret success and failure in music: Relationships among attributional beliefs, self concept and achievement. Psychology of Music, 26 (1), 26-45.

Austin, J. (1991). Competitive and non-competitive goal structures: An analysis of motivation and achievement among elementary band students. Psychology of Music, 19, 142–158.

Barry N. (2007).Motivating the reluctant student. American Music Teacher, 4, 23–27

Chandler, T., Chiarella, D., & Auria, C. (1988). Performance expectancy, success, satisfaction, and attributions as variables in band challenges. Journal of Research in Music Education, 25 (2), 249–258.

Emir, S., & Kanlı, E. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilerini Motive Etme Biçimlerinin İncelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1).

O’Neill S.A. &McPherson G.E. (2002). Motivation. In R. Parncutt and G. McPherson(Eds.) The Science and Psychology of Music Performance: Creative Strategies for Teaching and Learning, (pp. 31–46). New York: Oxford University Press.

Özmenteş, S. (2012). İlköğretim müzik eğitiminde yükleme kuramı perspektifinde nitel bir inceleme. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(2), 91-101.

Kwan E. (2007). Secondary choral music education in Hong Kong: Relations among motivation to music, meaning of the choral experience, and selected demographic variables. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington, IN.

Legette R.M. (1993).Causal beliefs of elementary students about success and failure in music. Southeastern Journal of Music Education, 5, 98–105.

Legette R.M. (1998). Casual beliefs of public school students about success and failure in music. Journal of Research in Music Education, 46 (1), 102-111.

Mathews, W. K. (2007). The effects of the conductor’s goal orientation and use of shared performance cues on instrumentalists’ self regulation, motivational beliefs, and performance in large musical ensembles. Unpublished doctoral dissertation, George Mason University, Fairfax, VA.

McPherson G.E. & McCormick J. (2000). The contribution of motivational factors to instrumental performance in a music examination. Research Studies in Music Education 15, 31–39.

Painsi M. & Parncutt R. (2004). Children’s, teacher’s and parent’s attributions of children’s musical success and failure. Proceedings of the 8th International Conference on Music Perception, 178–180.

Pintrich, P.R., & Schunk, D. H. (1996). Motivation in Education: Theory, Research and Applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.Eccles, J. S.

Stipek, D.J. (1998). Motivation to Learn: From Theory to Practice (3rd ed.)Boston: Allyn & Bacon.

Tavşancıl. E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayınevi: Ankara.

Vispoel, W.P., &Austin, J.R. (1995). Succes and failure in junior high school: A critical incident approach to understanding students’ attributional beliefs. American Educational Research Journal, 32, 377–412.

Weiner, B. (1974). Achievement motivation and attribution theory. General learning Press.: Morristown, NJ.

Weiner, B. (1979). A theory of motivation for classroom experiences. Journal of Educational Psychology, 71, 3–25.

Weiner, B. (1986).An attributional theory of motivation and emotion. New York: Springer Verlag.

Weiner, B. (1992). Human Motivation: Metaphors, Theories and Research. Newbury Park, CA: Sage. İletişim/Correspondence Sabahat Burak Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ANTALYA-TÜRKİYE Tel:+90 242 310 60 82 sabahatozmentes@gmail.com
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.