Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeğinin Geliştirilmesi

M. Yüksel ERDOĞDU
5.539 1.267

Öz


Özet Bu çalışmanın amacı; nbsp; ldquo;Algılanan Öğretmen Davranışları Ölçeği rdquo; geliştirmektir Bu ölçek ilköğretim birinci nbsp; kademede okuyan öğrencilerin öğretmenlerinin sınıf içinde ya da sınıf dışında gösterdikleri davranışları nasıl algıladıklarını demokratik otoriter ortaya koymak amacıyla geliştirilmiştir Araştırmanın verileri Diyarbakır ili Büyükşehir Belediye sınırları içinde alt orta üst sosyo ekonomik düzeydeki okullardan seçkisiz olarak belirlenen nbsp; ve aynı öğretmen tarafından beş yıl boyunca okutulan beşinci sınıf öğrencilerinden 692 öğrenci üzerinden elde edilmiştir Ölçeğin güvenirlilik çalışması için test tekrar test 70 testi yarılama 79 ve Croncbach Alpha katsayıları 75 hesaplanmış elde edilen güvenirlilik katsayıları yüksek bulunmuştur Ölçeğin madde analizi ile belirlenen ortalama ayırt edicilik değeri de rjx= 38 olarak hesaplanmıştır Ölçeğin geçerlilik çalışması için yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin iki faktörden oluştuğu gözlenmiştir nbsp; Anahtar Sözcükler: Algılanan öğretmen davranışları ölçeği ölçek geliştirme demokratik otoriter öğretmen

Anahtar kelimeler


Algılanan öğretmen davranışları ölçeği, ölçek geliştirme, demokratik/otoriter öğretmen

Tam metin:

PDF


Referanslar


Baykul, Y.(2000). Eğitimde ve psikolojide ölçme. Klasik test teorisi ve uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El kitabı, 4. basım, Ankara: Pegem A Yayıncılık

Celep, C.(1997). Öğretmenlik yeterlilik duygusu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi, İstanbul, Ocak/Şubat.

Crocker , L. Algina, J.(1986). İntroduction to classicial and modern test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Demirtaş, H.(1999). Orta oğretim kurumlarında sorumluluğa dayalı sınıf yönetimi. Öğretmen Dünyası, Sayı 238.

Glasser, William(2000). Kaliteli eğitimde öğretmen. Beyaz Yayınları. Çev. Ulaş Kaplan, İstanbul.

Gordon, T.(1997). Etkili öğretmenlik eğitimi. Sistem yayıncılık. Çev. Emel Aksay. İstanbul. Güçlü, N.(2000). Öğretmen davranışları. Milli Eğitim Dergisi. Sayı. 147, 25

Gürkan, T.(1987). Ortaöğretim kurumlarında öğretime ilişkin sorunlar. AÜEBF. Dergisi, 20,1- Ankara.

Jarial, G.S. (1983).Creative and family size. Dayalbagh Educational Institute Research Journal of Education, 1.13-17.

Morrison, I.(1991). “Education and experience as factors in effective classroom management”, Psychological Reports.Vol: 69, pp. 803-809.

Özgüven, Y.E.(1974). Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen zihinsel olmayan faktörler. Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Sadık, F. (2002). Sınıf içindeki problem davranışların nedenleri. Eğitim Araştırmaları, Sayı.9 Ankara