Cinsiyet Yaş ve Düşünme İhtiyacı Düzeyinin Bilişötesi Farkındalığı Yordayıcılığı

Asuman Seda SARACALOĞLU, Meltem ÇENGEL
3.219 3.407

Öz


Düşünme ihtiyacı ve bilişötesi farkındalık özellikle düşünme süreçlerinde bireyin kontrolü kendi öğrenmesini sürdürmesi ve öğrenmesini düzenlemesi noktalarında oldukça belirleyici kavramlardır Bu çalışmanın temel amacı bu kavramların cinsiyet yaş ve düşünme ihtiyacı düzeylerinin bilişötesi farkındalık düzeylerini ne ölçüde yordadığının belirlenmesidir Bulgulara bakıldığında önerilen model bilişötesi farkındalığı anlamlı olarak yordamaktadır F 3 244 =16 20 Araştırma bulguları üniversite öğrencileri için düşünme ihtiyacının bilişötesi farkındalığın önemli bir yordayıcısı olduğunu göstermektedir Bununla birlikte bilişötesi farkındalık ile düşünme ihtiyacı arasında orta düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir Diğer bir değişle bilişötesi farkındalıkları yüksek olan bireylerin düşünme ihtiyaçları düşüktür

Anahtar kelimeler


Bilişötesi farkındalık, düşünme ihtiyacı, çoklu regresyon analizi

Tam metin:

PDF


Referanslar


Ablard, K.E.& Lipschultz, R.E. (1998). Self-regulated learning in high-achieving students: Relation to advanced reasoning, achievement goals, and gender. Journal of Educational Psychology, 90, 94-101.

Akın, A., Abacı, R. & Çetin, B. (2007). Bilişötesi Farkındalık Envanterinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2 (2), 657-680.

Alcı, B. (2007). Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin, matematik başarıları ile algıladıkları problem çözme becerileri, öz yeterlik algıları, bilişüstü düzenleme stratejileri ve öss puanları arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Balcı, G. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Sözel Matematik Problemlerini Çözme Düzeylerine Göre Bilişsel Farkındalık Becerilerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bertrams, A. & Dichäuser, O. (2009). High-school students’ need for cognition, self-control, and school achievement: Testing a mediation hypothesis. Learning and Individual Differences, 19, 135-138.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (10. baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.

Cacioppo, J. & Petty, R. E. (1982). The Need for Coginition. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 116-131.

Cacioppo, J. & Petty, R. E. (1984). The need for cognition: Relationship to attitudinal processes. In R.P. McGlynn, J.E. Madduz, C.D. Stoltenberg, &J.H. Harvey (Eds), Social perception in clinical and counseling psychology, (91-119). Lubbock: Texas Tech University.

Cacioppo, J.T., Petty, R.E., Feinstein, J.A. & Jarvis, W.B.G. (1996). Dispositional differences in cognitive motivation: The life and times of individuals varying in need for cognition Psychological Bulletin, 119, 197-253.

Canca, D. (2005). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları bilişsel ve bilişüstü öz düzenleme stratejileri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul:Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cenkseven, F. & Akar-Vural, R. (2006). Ergenlerin Düşünme Gereksinim ve Cinsiyetlerine Göre Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, Güz: 25. Cohen, J. (1988). Statistical Power and Analysis for the Behavioral Sciences (2nd Ed.).Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.