Cinsel Taciz: Üniversite Öğrencilerinin Algı ve Tepkileri

Emine DURMUŞ
4.816 661

Öz


Bu çalışmada cinsel taciz konusu ele alınmıştır Çalışmanın birinci bölümünde amaç üniversite öğrencilerinin ne tür cinsel taciz olaylarına maruz kaldıklarını bu olayları daha çok hangi ortamlarda yaşadıklarını taciz olayları sırasında yaşadıkları duygular ve tepkilerinin neler olduklarını belirlemektir İkinci bölümde ise cinsel taciz karşısında tepki göstermeyenlerin neden tepkisiz sessiz kaldıklarına dair görüşlerinin nitel olarak belirlenmesi amaçlanmıştır Araştırma bulguları üniversite öğrencilerinin çoğunlukla bakışlarla 60 69 ve rızaları dışında dokunularak 45 48 taciz edildiklerini ortaya koymuştur Taciz olaylarının çoğunlukla yabancı ortamlarda 49 12 ve arkadaş ortamlarında 39 14 yaşandığı görülmektedir Cinsel taciz sonrası yaşanan duygulardan en yoğun olanların öfke 57 36 nbsp;üzüntü 42 94 ve utanma nbsp; 40 25 olduğu ortaya çıkmıştır Tacize gösterilen tepkilere bakıldığında üniversite öğrencilerinin 69 59 rsquo;nun hiç bir şey yapmadıkları ortaya çıkmıştır Neden tepki göstermedikleri yönündeki nitel bulgulara bakıldığında ise; çevre tarafından anlaşılmama korkusu 96 56 suçlanacağı endişesi 92 04 kendini suçlamaları 51 13 ve rezil olacakları adlarının çıkacağı endişesi ile 35 22 tepki göstermedikleri ortaya çıkmıştır Sonuçlar taciz olaylarının hem kadın hem de erkekler arasında yaşandığını yüksek öğrenim gören gençler arasında da yaygın olduğu ve mağdurların öfke üzülme utanma gibi duygular yaşamalarına rağmen tepki göstermediklerini göstermektedir Tepki göstermeme nedeni olarak toplumsal ve cinsiyet rollerine ilişkin algılar ve baskılar ailelerin yetiştirilme biçimi ve bunu hak ettiklerini düşünme yoğunlukta ifade edilen nedenler arasında yer almaktadır

Anahtar kelimeler


cinsel taciz, üniversite öğrencileri, tepkiler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Abbey, A., Ross, L.T., McDuffie, D., & McAuslan, P. (1996). Alcohol and dating risk factors for sexual assault among college women. Psychology for Women Quarterly, 20, 147-1

Bakıcı, K. (1998). İşyerinde cinsel taciz, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Baypınar, B. (2003). İşyerinde cinsel taciz. Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi. 5(2), 137-144.

Berkem, G. (1993). İşyerinde cinsel taciz ve ayrımcılık. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 1(4), 356-360.

Berkem, G. (1996) Kız ve erkek üniversite öğrencilerinin ailede toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin tutumları ve benlik algısı. 3P Dergisi. 4(4)

Çakır, E. (2007). İşyerinde cinsel taciz. Eğitişim dergisi. 16.

Düzkan, A. (1997) Cinsel Taciz. Pazartesi Dergisi, 24, 9-10.

Gerni, M. (2001) İşyerinde cinsel taciz: Erzurum ilinde bankacılık sektörü üzerine bir uygulama. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 56(3), 20-46

Godenzi, A. (1992) Cinsel şiddet: yaşayanların yaşatanların anlatımlarıyla (Çev: S. Kurucan, Y. Coşar) İstanbul, Ayrıntı Yayınları.

Gutek,B.A & Morasch, B. (1982). Sex ratios, sex role spillover, and sexual harassment of women at work. Journal of Social Issues, 38 (4), 55-74.

Güngör, S. (1999) Sağlık sektöründe cinsel taciz mağdur araştırması, Yüksek Lisans Tezi, İÜ. Adli Tıp Enstitüsü.

Güven, Z. (1997) İşyerinde cinsel taciz tartışıldı, Pazartesi Dergisi, 29, 5-6.

Hattatoğlu, D. (1995) İşyerinde cinsel taciz; Sendikal Rehber, DİSK Yayınları: 17.

Hill, C. ve Keal, H. (2011). Sexual haressment at school. AAUW United States.

İçli, T. Öğün, A. ve Özcan,N. (1995). Ailede kadına karşı şiddet ve kadın suçluluğu, Devlet Bakanlığı Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü yy, Ankara, s.9

İlkkaracan P, Gülçür L, Arın C (1996). Sıcak yuva masalı: Aile içi şiddet ve cinsel taciz. İstanbul: Metis Yayınları.

Jensen, I.W. and Gutek, B. A. (1982). Attributions and assignment of responsibility in sexual harassment, Journal of Social Issues, 38, 121-136.

Karayel, A. (2006). Retrospektif bir çalışma: 2001-2005 yılları arasında adana il emniyet müdürlüğüne yansıyan cinsel taciz vakalarının incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.

Livingstone, J (1982) Responses to sexual harasment on the jab. Organizational and Individual Actions, 38 (4), 5-22.

Özçiçek, S. (2009). İşletmelerde cinsel ve psikolojik taciz: bir alan çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Özmen, M. (2008). Terapist-hasta ilişkisinde cinsel taciz: olgu sunumu ve kısa bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(4), 308-314

Sarmaşık, Ş. (2009). İşyerinde cinsel taciz algılaması ve yönetim ilişkilerine etkisi hakkında bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli.

Scully, D. (1990) Tecavüz: Cinsel şiddeti anlamak (Çev. Ş. Tekeli, L. Aytek), İstanbul, Metis Yayınları.

Stockdale, M.S. (1997) Disparate Intersections: The Dynamics of Sexual Harassment. Contemporary Psychology, 336-337.

Tangri, SS.,Burt, MR., Johnson, LB. (1982). Sexual harassment at work. Three explanatory models. Social Issues, 38(4), 23-90 İletişim/Correspondence Yrd. Doç. Dr. Emine DURMUŞ İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi MALATA-TÜRKİYE Tel: +90 422 377 44 16 emine.durmus@inonu.edu.tr
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.