Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi

Burhan AKPINAR, Ayşenur DÖNDER, Osman KARAHAN
3.178 520

Öz


Özet nbsp; Bu çalışmanın amacı Yeni İlköğretim Programlarının uygulamadaki etkiliğine ilişkin 2006 2011 yılları arasında yapılmış olan lisansüstü tezleri çeşitli boyutlarıyla analiz etmektir Bu boyutlar araştırmanın amacı yöntemi veri toplama aracı ve bazı demografik özelliklerdir nbsp; Belgesel tarama modelinde olan çalışma konuyla ilgili olarak seçilen on sekiz yüksek lisans tezi üzerinde yürütülmüştür Verilerin analizinde demografik tasnif ve tablolaştırmadan sonra sözü geçen tezler amaç yöntem ve veri toplama aracı gibi özellikler bakımından incelenerek yorumlanmıştır Verilerin analizinden Türkiye rsquo;de Yeni İlköğretim Programlarının uygulamadaki etkiliğine ilişkin sözü geçen süreçte sınırlı sayıda lisansüstü tez çalışması yapıldığı belirlenmiştir ve bu tezlerin büyük bir kısmı Yrd Doç Dr unvanlı öğretim üyelerinin danışmanlığında gerçekleştirilmiştir Çoğunlukla sonuç odaklı program değerlendirme modelinde yürütülen bu tezlerin amacı daha çok adı geçen programların uygulamadaki etkililiğine ilişkin olup bunu konuyla ilgili öğretmen görüşlerinin belirlenmesi izlemektedir Bu tezlerde veri toplama aracı olarak büyük oranda araştırmacılar tarafından geliştirilmiş anket kullanılmıştır Çalışmada ayrıca sözü geçen tezlerin çoğunlukla konunun detaylı bir resmini ortaya koymaktan ziyade akademik bir gereklilikle yürütüldüğü değerlendirmesi yapılmıştır Tezlerdeki bu sınırlılığın daha çok kullanılan yöntem ve veri toplama aracından kaynakladığı düşünülmektedir Anahtar sözcükler: Yeni ilköğretim programları İlköğretim programlarının etkililiği Lisansüstü tezler

Anahtar kelimeler


Yeni ilköğretim programları, İlköğretim programlarının etkililiği, Lisansüstü tezler

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akbaş, O. (2006, 14-16 Nisan). Yeni İlköğretim Programının Değer Eğitimi Boyutunun İncelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Gazi Üniversitesi Ankara.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.

Arslan, M. M. (2005). Cumhuriyetin Kuruluş Felsefesi Açısından Yeni İlköğretim Programları. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri, Erciyes Üniversitesi.

Arslan, M. M. ve Eraslan, L. (2003). Yeni Eğitim Paradigması ve Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Gerekliliği. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160.

Aydın, H. (2006). Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi. Eğitimde politika analizleri ve stratejik araştırmalar, 1, 27–45.

Bailey, K.D.(1982) Methods of Social Research. Second ed. New York: The Free Press.

Balcı, A. (1995). Sosyal Bilimlerde Araştırma -Yöntem, Teknik ve İlkeler-.Ankara: 72 TDFO Bilgisayar ve Yayıncılık.

Borg W.R. ve Gall M.D. (1971)Educational Research. An Introduction. Second ed. McKay. Büyükkaragöz, S. (1997). Program Geliştirme (2. Baskı). Konya: Kuzucuklar Ofset.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak E., Akgün Ö.E., Karadeniz Ş., Demirel F.(2012).Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi

Demirel, Ö. (1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Erden, M. (1998). Eğitimde Program Değerlendirme (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ertürk, S. (1998). Eğitimde Program Geliştirme (10. Baskı). Ankara: Meteksan A.Ş.

Gözütok, F. D., Akgün, Ö. E. ve Karacaoğlu, Ö. C. (2005, 14-16 Kasım). İlköğretim Programlarının Öğretmen Yeterlikleri Açısından Değerlendirilmesi, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Korkut, F. (2006). EPÖ Profesörler Kurulu Yeni İlköğretim Programını Değerlendirme Toplantısı, Eskişehir Sonuç Bildirisi. http://www.erg.sabanciuniv.edu/(Erişim: 02007).

Kutlu, Ö. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Öğrenci Başarısındaki Gelişimi Değerlendirme Açısından İncelenmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Kayseri: Erciyes Üniversitesi.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.