Sınıf Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Öz Yeterliklerine İlişkin Algı Düzeyleri

Mehmet Nuri Gömleksiz, Emine Kübra Fidan
3.921 1.184

Öz


Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz yeterliklerine ilişkin algı düzeylerini belirlemektir Araştırmanın çalışma grubunu 2011 2012 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü rsquo;nde öğrenim gören 4 sınıf öğrencileri oluşturmaktadır Araştırmada veri toplama aracı olarak Schmidt ve diğerleri 2009 tarafından geliştirilen Öztürk ve Horzum 2011 tarafından Türkçeye uyarlanan Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği kullanılmıştır Ölçek 349 kadın ve 279 erkek olmak üzere toplam 628 öğretmen adayına uygulanmıştır Verilerin çözümlenmesinde bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi öz yeterlik algılarının cinsiyetlerine göre değişmediği ancak üniversite değişkenine göre değiştiği belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


Teknolojik pedagojik içerik bilgisi, teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği, öğretmen adayı, sınıf öğretmeni

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akkoç, H., Özmantar, F. ve Bingölbali, E. (2008). Exploring the technological pedagogical content knowledge. Discussion Group 7, 11th International Congress on Mathematics Education (ICME11),(6-13 July). MEXICO: Monterrey.

Aktepe, V. (2011). Sınıf öğretmenlerinin derslerinde bilgisayarı kullanımlarına ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 75-92.

Bal, M. S. (2011). Tarih öğretmen adaylarının haçlı seferleri konusunda pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi,31, 239-261.

Canbazoğlu, S. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ilişkin pedagojik alan bilgilerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cox, S. (2008). A conceptual analysis of technological pedagogical content knowledge. (Yayımlanmamış doktora tezi), Brigham Young University, USA.

Çiltaş, A. ve Akıllı, M. (2011). Öğretmenlerin pedagojik yeterlilikleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 3(4), 64-72.

Demir, S., Özmantar, M. F., Bingölbalı, E. ve Bozkurt, A. (2011). Sınıf öğretmenlerinin teknoloji kullanımlarının irdelenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 22-24 Eylül 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Demiral, H., Baydar, F. ve Gönen, İ. (2010). Sınıf öğretmenliği özel alan yeterlilikleri hakkında öğretmen adaylarının görüşleri. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye.

Dönmez, G. ve Baştürk, S. (2010). Pedagojik alan bilgisinin bir bileşeni olarak matematik öğretmen adaylarının öğretim programı bilgisi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 16–18 Mayıs 2010, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Erdemir, N., Bakırcı, H. ve Erduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.