İl Eğitim Denetmenlerinin İletişim Becerileri ile Empatik Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Celal Teyyar UĞURLU, M Cevat YILDIRIM, Niyazi ÖZER, Mehmet SİNCAR, Kadir BEYCİOĞLU
3.135 989

Öz


Bu çalışmada il eğitim denetmenlerinin nbsp;iletişim becerileri ve empatik eğilim düzeyleri ve iletişim becerileri ile empatik eğilimler arasındaki ilişki betimlenmiştir Araştırmanın modeli ilişkisel tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır Araştırmanın çalışma grubunu 13 ilde çalışan 1045 il eğitim denetmeni arasından kolay örnekleme yoluyla belirlenen 306 katılımcı oluşturmaktadır Araştırma verilerinin çözümlenmesinde t testi ve ANOVA kullanılmıştır Araştırmada İl eğitim denetmenlerinin cinsiyet branş ve kıdem değişkenlerine göre nbsp; anlamlı bir farklılık görülmemiştir İşinizden memnun musunuz? nbsp; değişkenine göre il eğitim denetmenlerinden nbsp; ldquo;Evet rdquo; cevabı verenlerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir İl eğitim denetmenlerinin iletişim becerileri empatik eğilimlerini yordamaktadır İletişim beceri puanları ile empatik eğilim puanları birlikte değerlendirildiğinde denetmenlerin nbsp; empatik eğilim algılarının daha düşük olduğu söylenebilir İl eğitim denetmelerinin hem iletişim becerilerinin niteliği hem de empatik eğilimlerinin niteliğini artırıcı çalıştay ve seminerler il eğitim denetmenlerinin davranışlarını olumlu yönde etkileyecektir

Anahtar kelimeler


Denetim, iletişim, empati, iletişim becerisi, empatik eğilim

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.