Okul Müdürlerinin Özyeterlik İnançları ve Tükenmişlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Hasan Demirtaş, Çağlar Çağlar
3.436 718

Öz


Özet Bu araştırmada okul müdürlerinin özyeterlik ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenerek her ikisi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır Betimsel bir çalışma olan araştırmanın evrenini; Şanlıurfa merkez ilçedeki resmi anaokulu ilköğretim okulu ve liselerde görev yapan okul müdürleri oluşturmaktadır Araştırmada müdürlerin özyeterliğe ilişkin algılarını belirlemek amacıyla Tschannen Moran ve Garies 2004 tarafından geliştirilen ve Dönmez Özer ve Cömert 2009 tarafından Türkçeye uyarlaması yapılan ldquo;Müdür Özyeterlik Ölçeği rdquo; ile müdürlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemek için Maslach ve Jackson 1981 tarafından geliştirilen ve Ergin 1992 tarafından Türkçeye uyarlanan Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır Araştırmada okul müdürlerinin kendilerini özyeterlik ölçeğinin yönetim boyutunda ldquo;çok rdquo; öğretimsel ve etik liderlik boyutlarında ldquo;oldukça rdquo; ve özyeterlik toplam açısından ldquo;çok rdquo; düzeyinde yeterli olarak değerlendirdikleri tükenmişlik açısından hem ölçeğin alt boyutları hem de toplamında ldquo;orta rdquo; düzeyde tükenmişlik yaşadıkları okul müdürlerinin özyeterlik ve tükenmişliklerinin araştırmanın çeşitli değişkenleri açısından anlamlı biçimde farklılaştığı bulgularına ulaşılmıştır Araştırmanın bir diğer bulgusu ise müdürlerin tükenmişlikleri ile özyeterlik algıları arasında negatif yönde ve çeşitli düzeylerde bir ilişkinin olduğudur Anahtar Kelimeler: Özyeterlik tükenmişlik okul müdürü stres

Anahtar kelimeler


Özyeterlik, tükenmişlik, okul müdürü, stres,

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.