Resim İş Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Nezahat DİLEKÇİ, Ahmet Serkan ECE
2.603 521

Öz


Bu araştırma Resim iş öğretmeni adaylarının akademik başarılarının çeşitli değişkenler üzerinden incelenmesi temel amacını taşımaktadır Betimsel bir nitelik taşıyan ve ilişkisel tarama deseninde gerçekleştirilen çalışmada Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim ?İş Eğitimi Anabilim Dalına kayıtlı 2007 2008 yıllarında özel yetenek sınavları ile giriş yapan 3 4 sınıf 1 ve 2 öğretimdeki eğitimlerine devam eden 97 öğrenci araştırmanın çalışma gurubunu oluşturmaktadır Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde SPSS 15 paket programından yararlanılmış verilerin frekans ve yüzde dağılımları hesaplanarak tablolaştırılmış araştırmada ele alınan değişkenler arasındaki ilişkiler Maan Whitney U Testi ile hesaplanmıştır İki grup ortalamaları arasında fark olup olmadığı ise t testi ile belirlenmiştir Araştırma sonunda resim iş öğretmen adaylarının akademik başarı puanları ile cinsiyet barınma öğrenim türü değişkenleri ile alan ve alan dışı not ortalamaları arasında anlamlı ilişkilerin bulunmadığı; sınıf düzeyleri ve mezun olunan lise türü değişkenlerinde ise alan dışı ders not ortalamaları arasında anlamlı ilişkilerin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır

Anahtar kelimeler


Resim öğretmenleri, öğretmen adayları, akademik başarı

Tam metin:

PDF




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.