Anadolu ve Genel Lise Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Mesleki Olgunluk Düzeylerinin İncelenmesi

Mustafa KUTLU
5.083 1.083

Öz


Bu araştırmada Anadolu Lisesi ile Genel Lise öğrencilerinin çeşitli değişkenlere göre mesleki olgunluk düzeyleri incelenmiştir Araştırmanın amacı; Anadolu Lisesi ile Genel Lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeyleri arasında fark olup olmadığını araştırmak ve çeşitli değişkenlere göre mesleki olgunluk düzeylerini incelemektir Öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyleri sınıf yaş algılanan başarı düzeyi mesleki rehberlik hizmeti alınıp alınmaması sosyo ekonomik düzey gibi değişkenler açısından incelenmiştir Araştırmanın örneklemini; 2006 2007 eğitim öğretim yılında Malatya il merkezindeki 13 lise?ye Altı Anadolu Lisesi ve Yedi Genel Lise devam eden 995 öğrenci oluşturmuştur Anadolu liselerinde toplam 337 157 kız 180 erkek ; Genel Liselerden ise 658 öğrenci 397 kız 261 erkek öğrenci araştırmanın kapsamına alınmıştır Bu çalışmada öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerini belirlemek amacıyla Kuzgun ve Bacanlı 2005 tarafından geliştirilen ?Mesleki Olgunluk Ölçeği? kullanılmıştır Ayrıca öğrencilerin kişisel niteliklerine ilişkin bilgiler ise ?Öğrenci Kişisel Bilgi Formu? ile elde edilmiştir Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesi amacıyla Independent Samples t Test One Way ANOVA ile Tukey Testi kullanılmıştır Ortalamalar arası farkların önem dereceleri test edilirken tüm analizlerde hata p

Anahtar kelimeler


Mesleki Olgunluk, Anadolu, Genel, Lise Öğrencileri

Tam metin:

PDF