Frıedman Okul Müdürleri Tükenmişlik Ölçeği: Türkçeye Uyarlaması Gecerlik ve Güvenirlik Çalışmaları

Niyazi ÖZER, Burhanettin DÖNMEZ, Melike CÖMERT
2.719 751

Öz


Bu araştırma ile özel olarak okul müdürleri için geliştirilmiş olan tükenmişlik ölçeğinin Türkçe rsquo;ye uyarlanması geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yapılması amaçlanmıştır Araştırmanın geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 2009 2010 eğitim öğretim yılında Diyarbakır ilinde görev yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 196 okul müdüründen toplanan veriler üzerinden yapılmıştır Ölçeğin kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla uzman ve okul müdürlerinin görüşleri alınmış yapı geçerliliğini test etmek için açımlayıcı faktör analizi AFA ve doğrulayıcı faktör analizi DFA teknikleri kullanılmıştır Güvenirlik çalışmaları kapsamında nbsp; Cronbach Alpha Spearman Brown ve Gutman iç tutarlılık katsayıları ve test tekrar test korelasyon katsayıları hesaplanmıştır Yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda elde edilen değerler uyarlaması yapılan ölçeğin duyarsızlaşma tükenme ve mesleki başarı olmak üzere üç alt faktörden oluştuğunu ortaya koymuştur Bu çalışmada elde edilen bulgular ölçeğin Türkiye rsquo;de okul müdürlerinin yaşadıkları tükenmişliğin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olacağı düşünülmektedir

Anahtar kelimeler


Okul müdürleri, tükenmişlik, duyarsızlaşma, tükenme, mesleki başarı, ölçek uyarlama

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.