Kişilerarası Bağımlılık Eğiliminin Beş Faktör KişilikÖzellikleri Açısından İncelenmesi

Yağmur ULUSOY, Emine DURMUŞ
4.294 1.089

Öz


Üniversite öğrencilerinin kişilerarası bağımlılık eğilimlerini belirlemek ve kişilerarası bağımlılık düzeyleri açısından kişilik özelliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek bu araştırmanın amacıdır Çalışmanın örneklemini İnönü Üniversitesi öğrencilerinden tesadüfü olarak belirlenen yaşları 18 ile 28 arasında değişen 153? ü kız 130? u erkek olmak üzere 283 öğrenci oluşturmaktadır Katılımcıların kişilerarası bağımlılık eğilimleri ??Kişilerarası Bağımlılık Ölçeği?? ile kişilik özellikleri ??Beş Faktör Envanteri?? ile belirlenmiştir Kişilerarası bağımlılık eğilimleri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon tekniği ile kişilerarası bağımlılık düzeylerine göre kişilik özelliklerinin farklılaşıp farklılaşmadığı ise tek yönlü MANOVA ile incelenmiştir Sonuçlar kişilerarası bağımlılık ile beş faktörün yumuşak başlılık ve nevrotizm boyutları arasında pozitif yönde dışadönüklük boyutu ile negatif yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir Yine araştırma bulguları kişilerarası bağımlılık düzeyleri düşük ve yüksek olan bireylerin beş faktör kişilik özelliklerinden dışa dönüklük uyumluluk ve nevrotizm özellikleri açısından farklılaştığını göstermektedir Son olarak katılımcıların yaş ve cinsiyete göre kişilerarası bağımlılık eğilimleri ve beş faktör kişilik özellikleri bakımından anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır

Anahtar kelimeler


kişilerarası bağımlılık, üniversite öğrencileri ve beş faktör kişilik özellikleri

Tam metin:

PDF




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.