Akran Zorbalığı Gruplarında Empatik Eğilim

Diğdem M SİYEZ, Alim KAYA
7.900 1.650

Öz


Bu araştırmanın amacı ilköğretim ikinci kademe öğrencileri arasında akran zorbalığının incelenmesi ve empatik eğilimin dört farklı akran zorbalığı grubunda zorba kurban zorba kurban ve karışmayan yer alan öğrencileri zorbalık gruplarına göre hangi doğruluk düzeyinde sınıflandırdığını belirlemektir Araştırma 2010 2011 öğretim yılı bahar döneminde İzmir ve Malatya?da orta sosyo ekonomik düzeyi temsil ettiği düşünülen dört ayrı ilköğretim okulunda 6 7 ve 8 sınıfa devam eden 340 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir Araştırmada veri toplama aracı olarak KA Sİ Empatik Eğilim Ölçeği Ergen Formu ile Akran Zorbalığı Belirleme Ölçeği Ergen Formu kullanılmıştır Verilerin analizinde frekans dağılımları hesaplanmış ve diskriminant analiz yapılmıştır Araştırmanın sonucunda araştırmaya katılan öğrencilerin 3 4?ü zorba 26 9?u kurban 60 8?i zorba kurban ve 8 6?sı karışmayan olarak sınıflandırılmıştır Diskriminant analiz sonucunda da duygusal empati ve bilişsel empatinin akran zorbalığı gruplarını zorba kurban zorba kurban karışmayan ayırmada kullanılabilecek değişkenler olduğu belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


akran zorbalığı, empatik eğilim, ilköğretim ikinci kademe öğrencileri, diskriminant analiz

Tam metin:

PDF