Anne Baba Tutumlarının Ergenlerin Karar VermeStratejileri Üzerindeki Etkisi

Nilgün ÖZTÜRK, Mustafa KUTLU, Abdullah ATLI
6.076 1.065

Öz


Bu araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin anne babalarını demokratik otoriter ve koruyucu olarak algılamaları ile karar verirken benimsedikleri stratejileri arasındaki ilişki incelenmiştir Araştırmanın çalışma grubu 9 10 11 ve 12 sınıflarına devam eden 326?sı 58 2 kız; 234?ü 41 8 erkek olmak üzere toplam 560 öğrenciden oluşmuştur Veriler ?Karar Verme Stratejileri Ölçeği ? KSÖ ?Anne Baba Tutum Envanteri? ABTÖ ile araştırmacılar tarafından geliştirilen ?Kişisel Bilgi Formu? ile toplanmıştır Veriler ttesti tek yönlü varyans analizi ve varyans analizi sonrası farkların hangi gruplar arasında olduğuna ilişkin ortalamaların karşılaştırılmasına yönelik olarak da LSD testi ve çapraz ilişkinin kurulduğu değişkenler arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek içinde Ki kare teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir Öğrencilerin karar verme stratejilerinde anne baba tutumuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farkın olduğu demokratik koruyucu ve otoriter anne baba tutumuna sahip olan ergenlerin en çok bağımlı karar verme stratejisini kullandıkları ancak; öğrencilerin cinsiyet anne eğitim düzeyi ve baba eğitim düzeyine göre karar verme stratejilerinde anlamlı bir farkın olmadığı anlaşılmıştır

Anahtar kelimeler


Karar verme stratejisi, anne-baba tutumu, ergenlik, ortaöğretim.

Tam metin:

PDF