Beyin Uyumlu Öğrenmeye Yönelik Hazırlanan ÖğretimTasarımının Öğrencilerin Öğrenmesine ve Derse YönelikTutumlarına Etkisi

Arzu Yüksel, Süleyman Avcı, Mürşide Dut
3.539 855

Öz


Bu araştırmada ilköğretim dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersi üretim tüketim ve verimlilik ünitesi için tasarlanan beyin uyumlu öğrenme ortamının öğrenciler üzerinde yarattığı bilişsel öğrenme düzeyi ve duyuşsal birlikte çalışmaya gönüllülük derse ve öğretmene karşı tutum vb değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır Araştırma İstanbul il sınırları içerisinde yer alan özel bir okulun dördüncü sınıfına devam eden 72 öğrenci üzerinde yürütülmüştür Veriler öğretmenlerle ve üç farklı öğrenci grubuyla yapılan odak grup görüşmeleri ile elde edilmiştir Odak grup görüşmelerinin sonuçlarına göre beyin uyumlu öğrenme çerçevesinde uygulanan zenginleştirilmiş sınıf ortamının öğrenme üzerinde olumlu etkisinin olduğu sonucuna varılabilir Okul ve sınıftaki poster afiş gibi görseller drama fiziksel hareketler öğretmenin tutumu bilmeceler ve müzik gibi uygulamaların öğrencilerin okula ve derse yönelik tutumlarını derse katılımlarını motivasyonlarını sınıf içi aktivitelerini olumlu yönde etkilediği söylenebilir

Anahtar kelimeler


Beyin uyumlu öğrenme, sosyal bilgiler dersi, ilköğretim

Tam metin:

PDF