Farklı Sınıf Düzeylerindeki Matematik ÖğretmenAdaylarının Gözünden Matematiksel Düşünme

Hüseyin ALKAN, Berna TATAROĞLU TAŞDAN
2.761 881

Öz


Günümüz dünyasında çalışma alanı ne olursa olsun her birey için ?Matematiksel Düşünme MD ? büyük önem taşır Çünkü MD bileşenleri ile yaşamın her alanındaki aranan insan nitelikleri arasında birebir bir ilişki söz konusudur Bu çalışmada amaç matematik öğretmen adaylarının MD ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi ve farklı sınıf düzeylerindeki öğretmen adaylarının görüşlerinin karşılaştırılmasıdır Tarama modelinde nitel bir araştırma olan çalışmaya 2009?2010 öğretim yılında Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı 3 4 5 sınıflarında öğrenim gören 134 öğretmen adayı katılmıştır Verileri toplamada beş açık uçlu soru kullanılmıştır Derlenen veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir Elde edilen genel bulgular matematik öğretmen adaylarının görüşlerinde MD?nin çok boyutlu yapısını genel hatlarıyla ortaya koyabildiklerini problem çözme ile MD ilişkisini kurabildiklerini göstermektedir Ancak öğretmen adayları çoğunlukla problem çözmeyi sıradan işlemler yaparak bir sonuca ulaşma olarak belirtmektedirler Sınıflar arası karşılaştırma MD?nin tanımına ve problem çözme ile ilişkisine yönelik görüşlerde dördüncü sınıftaki adayların diğer sınıflara kıyasla daha olumlu problem çözme basamaklarına ve muhakeme etme tanımına ilişkin görüşlerde ise beşinci sınıftaki adayların beklenene daha yakın görüşlere sahip olduğunu göstermiştir Önemli bir başka bulgu da mezun olmaya yaklaştıkça öğretmen adaylarının yorum yapmaktan kaçınması olmuştu

Anahtar kelimeler


matematik, matematiksel düşünme, öğretmen adayı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.