Sınıf Öğretmenlerinin Uyguladığı Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Sınıf Yönetimi Uygulamalarına Etkisinin Değerlendirilmesi

Mehmet TEYFUR
3.323 836

Öz


Bu araştırma ilköğretim okullarındaki derslerde uygulanan yapılandırmacı yaklaşımın sınıf yönetimi üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır Bu amaca ulaşmak üzere nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile veriler toplanmıştır Çalışma grubu aykırı durum örneklem ve kartopu yöntemiyle oluşturulmuştur Araştırmanın çalışma grubunu 2010 2011 eğitim öğretim yılında İzmir ili Bornova ilçesinde 866 sınıf öğretmeni içinde bulunan 25 öğretmen oluşturmaktadır Görüşmeye katılan öğretmenlerin 15?i kadın 10?u erkek öğretmenlerden oluşturulmuştur Araştırma sonuçlarına göre yapılandırmacı yaklaşım uygulamalarının etkili bir şekilde öğretim sürecinde yer almasıyla beraber öğretmenlerin sınıf yönetimi alışkanlıklarında değişimler meydana geldiği görülmektedir Öğretmenler yapılandırmacı yaklaşımı derslerinde uygularken sınıf yönetiminin sınıf düzeni oluşturma boyutunda fiziksel düzenlemeler kuralların belirlenmesi istenmeyen davranışlara ilişkin çözüm planının oluşturulması eğitsel araç gereç temini değerlendirme okul aile ilişkileri planlama okul ve çevre ilişkisinde sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir Öğretmenler sınıf yönetimi düzenini devam ettirmek için geleneksel yöntemlerden farklı yöntemler kullandıklarını fakat yapılandırmacı yaklaşıma uygun yöntemleri uygulamada sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir Bununla beraber öğretmenler sınıf yönetim düzenini yeniden oluştururken sorunlu davranışlara düşük düzeyde müdahalelerde bulunduklarını vurgulamışlardır

Anahtar kelimeler


Sınıf Yönetimi, Yapılandırmacı Yaklaşım, Öğretmen, Okul Müdürü, Yenilenenİlköğretim Programı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.