İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Saygılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Mahmut AÇAK, Tamer KARADEMİR
3.522 992

Öz


Bu araştırma ilköğretim okullarında öğrenim gören işitme engelli öğrencilerin sportif etkinliklere katılım durumu ve bazı değişkenlere göre benlik saygılarının nasıl şekillendiğini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır Çalışmanın evrenini 2010 2011 eğitim öğretim yılında 49 işitme engelli ilköğretim okulunda öğrenim gören 4316 öğrenci oluşturmaktadır Araştırmanın örneklem grubunu ise evrende yer alan okullardan araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen yaş ortalamaları 12 56 ± 2 51 olan ve 785?i erkek 489?u bayan toplam 1274 öğrenci oluşturmaktadır Engel durumu dağılımına göre 784?ü hiç duymayan ve 490?ı kulaklık ile duyup konuşabilme yetisine sahip öğrencilerden oluşmaktadır Araştırmaya katılan öğrencilerin sportif etkinliklere katılım ve bazı demografik bilgilerinin belirlenmesi için bazı soruların yer aldığı formda öğrencilerin benlik saygılarının belirlenmesi için Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği kullanılmıştır Yapılan analizler sonucu öğrencilerin benlik saygısı puan ortalamaları arasında cinsiyet değişkeni bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı spor etkinliklerine katılım değişkenine göre ise benlik saygısı puan ortalamaları arasında spora katılım gösterenler lehine engel durumu değişkenine göre kulaklık ile duyan öğrenciler lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir İşitme engelli sporcular üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu düşünülen sportif ve sosyal faaliyetlerin artırılmasının işitme engelli öğrencilerin toplumla iletişim ve uyum sağlamada kolaylık göstermesi ve benlik saygılarının yükseltilmesi bakımından önemli olduğu belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


İlköğretim okulları, İşitme Engelli Öğrenciler, Benlik Saygısı, Sportif Etkinlik

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.