İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri

Servet ÖZDEMİR, Feridun SEZGİN
3.399 927

Öz


Bu çalışmada ilköğretim okulu öğrencilerinin algıladıkları yönetici ve öğretmen desteği şiddet ve okul memnuniyeti araştırılmıştır Araştırmaya 14 ilde 42 ilköğretim okulundan 6 7 ve 8 sınıflarda öğrenim gören toplam 3409 öğrenci katılmıştır Verilerin toplanması amacıyla Okul Atmosferi Ölçeği kullanılmıştır Araştırmanın sonuçları öğrencilerin okul memnuniyeti algılarının yönetici ve öğretmen desteği ile pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir Okul memnuniyeti ile algılanan şiddet arasında ise negatif bir ilişki bulunmuştur Regresyon analizi sonuçları öğrencilerin okul memnuniyetinin açıklanmasında öğretmen ve yönetici desteğinin anlamlı yordayıcılar olduğunu göstermiştir Öğrencilerin öğretmen desteği yönetici desteği ve okul memnuniyeti değişkenlerine ilişkin algıları cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir Öğrencilerin şiddet algıları ise cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermezken sınıf düzeyine göre anlamlı şekilde değişmiştir Öğrencilerde okul memnuniyetinin ve algılanan sosyal desteğin artırılmasına ilişkin öneriler sunulmuştur

Anahtar kelimeler


Sosyal destek, algılanan şiddet, okul memnuniyeti

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.