Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algıları ile Yöneticilerin Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki

Ebru OĞUZ
3.312 1.027

Öz


Bu çalışmanın amacı ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile yöneticilerin liderlik stilleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir Araştırmada katılımcıların görüşlerinin cinsiyet eğitim durumu ve kıdem değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubu Samsun il merkezinde görev yapan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 200 ilköğretim okulu öğretmeninden oluşmaktadır Araştırmanın verileri ?Örgütsel Adalet Ölçeği? ile ?Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri Ölçeği? ile toplanmıştır Verilerin analizinde betimsel istatistikler bağımsız gruplar için t testi Kruskal Wallis Mann Whitney U testi ile korelasyon analizi kullanılmıştır Elde edilen bulgulara göre katılımcıların okullarında örgütsel adalet algıları ile ilgili olarak olumlu görüşlere sahip oldukları görülmüştür Katılımcıların algıları cinsiyet ve eğitim durumu değişkenlerine göre değişirken kıdeme göre değişmemektedir Öğretmenlerin örgütsel adalet algıları ile yöneticilerin sahip oldukları dönüşümcü ve sürdürümcü liderlik stilleri arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır

Anahtar kelimeler


Örgütsel adalet, liderlik stili, ilköğretim okulları

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.