Genel Öz Yeterlik Ölçeği?nin GÖYÖ Türkçe?ye Uyarlama Çalışması

Ayşe AYPAY
14.619 5.065

Öz


Çalışmanın amacı Schwarzer ve Jerusalem?in 1995 geliştirdikleri ve 25?ten fazla dile uyarlaması yapılan Genel Öz Yeterlik Ölçeği?nin Türkçe versiyonunu geliştirmektir Araştırma üç farklı üniversiteden toplam 693 öğrenci üzerinde yapılmıştır Çeviri tekrar çeviri tekniği ile Türkçe?ye çevirisi yapılan ölçeğin yapı geçerliği için Temel Bileşenler Analizi ve Varimax Döndürme teknikleri kullanılmıştır Bileşen analizi sonucu özdeğerleri 1?den büyük iki bileşenli bir yapı ortaya çıkmıştır GÖYÖ?nün ölçüt geçerliği için Stresle Başa Çıkma Ölçeği ve Rosenberg Öz Saygı Ölçeği kullanılmıştır Ölçek bileşenleri için Alfa iç tutarlılık katsayıları 79 ve 63?tür Toplamda hesaplanan Alfa katsayısı 83?tür Ölçeğin test tekrar test güvenirlik katsayısı r= 80 p

Anahtar kelimeler


Öz yeterlik, genel öz yeterlik, ölçek

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.