Üniversite Öğrencilerinin Eğitimsel Amaçlarına Ulaşmalarını Etkileyen Etkenlere İlişkin Görüşleri

İdris ŞAHİN, Yunus Remzi ZORALOĞLU, Necla ŞAHİN FIRAT
2.610 686

Öz


Bu makale kapsamlı bir araştırmanın bir bölümünü oluşturmaktadır Bu makalenin temel amacı üniversite öğrencilerinin eğitimsel amaçlarına ulaşmalarını etkileyen etkenlere ilişkin görüşlerini belirlemektir Araştırma verileri 13 devlet üniversitesinde birinci ve son sınıf öğrencisi toplam 1839 kişiden toplanmıştır Araştırmada ?Üniversite Öğrencilerinin Beklentileri ve Sorunları? adlı ölçek kullanılmıştır Ölçekte sıralama ve derecelendirmeye dönük maddeler ve açık uçlu sorular yer almaktadır Bu araştırmada ölçeğin ?eğitimsel amaçlara ulaşmayı etkileyen etkenlerin önemi? ve ?eğitimsel amaçlara ulaşmayı etkileyen etkenler açısından bölümün Kalitesi?ni ölçen aynı soru kökünden oluşan yirmi altı maddelik alt ölçekler kullanılmıştır Bu iki alt ölçeğin Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0 91 iken ölçeğin tümünün Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı 0 89 bulunmuştur Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler eğitimsel amaçlara ulaşmadaki etkenlerden ?öğretimin Kalitesi?ni en yüksek oranda 95 2 önemli görmektedir Öğrencilerin 29 5?i öğretimin kalitesini ?az? ?zayıf? ya da ?çok zayıf?; 66 9?u ?iyi? ya da ?mükemmel? görmektedir Öğrencilerin öğretimin kalitesini zayıf bulma nedenlerinin başında ?öğretim elemanlarının ilgisizliği coşkusuzluğu? bulunmaktadır

Anahtar kelimeler


Üniversite, üniversite öğrencisi, eğitimsel amaç, öğretimin kalitesi, öğretim elemanı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.