Okul Yöneticilerinin Değişime Hazır Olma TutumlarınınOkulun Öğretim Düzeyi Yöneticilerin Deneyimi ve Okul Büyüklüğü Bağlamında İncelenmesi

Yaşar Kondakçı, Merve Zayim, Ömer Çalışkan
3.756 1.420

Öz


Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerinin değişime hazır olma durumlarını okulun hizmet verdiği öğretim düzeyine yöneticilerin deneyim süresine ve okulun öğrenci sayısı cinsinden büyüklüğüne göre incelemektir Çalışmada kararlılık duygusal ve bilişsel hazır olma boyutlarını içeren bir kavramsal çerçeve kullanılmıştır Çalışmanın verisi kümeleme yöntemiyle toplam 31 okulda görev yapan 167 okul yöneticisinden toplanmıştır Çalışmanın verisinin toplanmasında yazarlar tarafından geliştirilen değişime hazır olma ölçeği kullanılmıştır Veri analizi sonuçları en fazla deneyime sahip grubun değişime hazır olmanın kararlılık boyutunda anlamlı bir fark yarattığını göstermiştir Bu sonuçlara göre okullarda katılımcı değişim uygulamalarının yapılması ve gerek öğretmenlerin gerekse yöneticilerin değişim süreçlerine daha aktif katılımlarının sağlanması değişime hazır olmalarına katkıda bulunacağı sonucuna varılmıştır

Anahtar kelimeler


Örgütsel değişim, değişime hazır olma, okul yöneticisi

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.