Dershane Öğretmenlerinde Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu

Hasan DEMİRTAŞ
3.927 1.005

Öz


Bu araştırmada dershane öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyi iş doyumları ve örgütsel bağlılıkları ile iş doyumları arasındaki ilişkiyi belirlenmek amaçlanmıştır Bu amaca ulaşmak üzere dershane öğretmenlerine ?Örgütsel Bağlılık Ölçeği? ile ?İş Doyumu Ölçeği? uygulanmıştır Araştırma betimsel bir çalışmadır Araştırmanın evrenini 2009?2010 eğitimöğretim yılında Malatya ili merkez ilçede yer alan Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı toplam 34 özel dershanenin öğretmenleri N=480 oluşturmaktadır Araştırmanın örneklemini ise evrenden şans yoluyla seçilen 217 dershane öğretmeni oluşturmaktadır Araştırma sonuçları örgütsel bağlılık açısından ele alındığında dershane öğretmenleri genel olarak kendilerini örgütlerine ?orta? düzeyde bağlı olarak ifade etmişlerdir Bu orta düzey bağlılık araştırmanın tüm bağımsız değişkenleri için de geçerlidir Dershane öğretmenlerinin örgütsel bağlılığı cinsiyet branş en son mezun olunan yükseköğretim kurumu pedagojik formasyon alma ve haftalık ders saati değişkenleri açısından anlamlı biçimde farklılaşmazken kıdem ve dershanedeki öğretmen sayısı değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmaktadır Araştırma sonuçları iş doyumu açısından değerlendirildiğinde dershane öğretmenlerinin iş doyumu ?nötr? düzeyin üzerinde bulunmuştur Dershane öğretmenlerinin iş doyumu cinsiyet branş dershanedeki öğretmen sayısı en son mezun olunan yükseköğretim kurumu pedagojik formasyon alma ve haftalık ders saati değişkenleri açısından anlamlı biçimde farklılaşmazken kıdem değişkeni açısından anlamlı biçimde farklılaşmaktadır Dershane öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş doyumları arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir korelasyon vardır

Anahtar kelimeler


Dershane öğretmenleri, örgütsel bağlılık, iş doyumu

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.