Öğretmen Adaylarının Mizaç Karakter ve Kimlik Özellikleri

Tarık TOTAN, Ferda AYSAN, Mahmut BEKTAŞ
4.464 1.428

Öz


Bireylerin seçtikleri meslekler onların kişilik özelliklerini yansıtmaktadır Öğretmenlik mesleğini tercih eden bireylerin de benzer kişilik örüntüleri sergilemesi beklenmektedir Bu araştırmanın amacı ilköğretim birinci kademede görev alacak öğretmen adaylarının mizaç karakter ve kimlik özelliklerinin cinsiyete ve eğitim aldıkları bölüme göre farklılık gösterip göstermediklerini incelemektir Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine 2008 2009 öğretim yılında yerleşen 256 birinci sınıf öğretmen adayı katılmıştır Araştırma bulgularına göre kadın öğretmen adayları erkek öğretmen adaylarına göre daha yüksek zarardan kaçınma ödül bağımlılığı ve iş birliği yapma düzeylerine sahiptirler Kimlik ölçeğinin alt boyutları cinsiyete dayalı olarak incelendiğinde kişisel kimlik sosyal kimlik veya kolektif kimlik boyutunda cinsiyete dayalı anlamlı farklılıkların olmadığı bulunmuştur Mizaç ve karakter ölçeklerinin alt boyutları olan yenilik arayışı zarardan kaçınma ve kendi kendini yönetme boyutlarında bölüme göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur Katılımcıların kimlik özellikleri bölüme göre incelendiğinde kişisel kimlik ve kolektif kimlik boyutlarında anlamlı farklılıklar olduğu ancak sosyal kimlik boyutunda bölüme dayalı anlamlı farklılıklar olmadığı görülmüştür

Anahtar kelimeler


Aday öğretmen, mizaç, karakter, kimlik

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.