Yeni İlköğretim 1 ?5 Sınıflar Programının Algılanması ve Benimsenmesi Düzeyi

Hüseyin ŞİMŞEK, Abdullah ADIGÜZEL
2.516 557

Öz


Bu çalışmanın amacı yeni ilköğretim programının okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri tarafından algılanma ve benimsenme düzeyini belirlemektir Şanlıurfa il merkezindeki 58 ilköğretim okulu müdürü ve 395 sınıf öğretmenine uygulanan anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanmıştır Araştırma bulguları okul müdürleri ve sınıf öğretmenlerinin yeni ilköğretim programının tüm boyutlarını yeterli düzeyinde benimsediklerini göstermiştir Katılımcıların en yüksek düzeyde benimsedikleri boyut programın kazanımlar ve öğretmeöğrenme süreci boyutlarıdır Okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri tarafından algılanma ve benimsenme düzeyi en düşük olan program öğesi ise değerlendirme boyutu olmuştur Okul müdürleri programın dört boyutuna ilişkin görüşlerinde de öğretmenlere oranla daha yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir Öğretmenlerin yeni ilköğretim programı hakkında bilgilendirilmeleri programı algılama ve benimseme düzeylerini yükseltmiştir Katılımcıların görüşlerine göre yeni ilköğretim programının benimsenme düzeyi bakımından okul müdürleri ilk sırada yer almaktadır

Anahtar kelimeler


İlköğretim programı, okul müdürü, sınıf öğretmeni

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.