Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım YeterlilikDüzeyleri

Hasan BAĞCI
3.141 754

Öz


Bu çalışma Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım bilgi ve beceri düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır Araştırma betimsel nitelikte bir alan araştırmasıdır Araştırmanın evrenini üniversitelerin Türkçe Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencileri örneklemini ise eğitim fakültelerinden ?random? yöntemiyle belirlenen 8 üniversiteden toplam 570 öğrenci oluşturmaktadır Türkçe öğretmeni adaylarının dört temel dil becerilerinden biri olan yazma becerileri bakımından yeterli seviyede yetiştirilip yetiştirilemediğinin belirlenmesi amacını taşıyan çalışma iki aşamadan oluşmaktadır İlk aşamada Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım alan bilgileri hazırlanan ?Yazılı Anlatım Alan Bilgisi Başarı Testi? ile belirlenmeye çalışılmıştır Araştırmanın ikinci aşamasında ise adayların yazılı anlatım becerilerinin yeterlilik düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır Bunun için adaylara yazılı anlatım etkinliği yaptırılmıştır Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım beceri düzeylerinin belirlenmesi için uzman görüşleri de alınarak geliştirilen ?Yazılı Anlatım Değerlendirme Ölçeği? kullanılmıştır Yapılan değerlendirmeler sonucunda adaylar yazılı anlatım alan bilgisinde 76 yazılı anlatım beceri düzeyinde ise 60?lık bir başarı göstermişlerdir Bu oranlar geleceğin Türkçe öğretmenlerinin yazma becerileri bakımından beklenen seviyedeki yeterliliğe sahip olamadıklarını ortaya koymaktadır

Anahtar kelimeler


Yazılı anlatım, yazma becerisi, Türkçe öğretmeni adayları

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.