Öğretmen ve Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazı ile İlgiliGörüşleri

Derya ARSLAN, Havva ILGIN
5.717 1.537

Öz


Bu araştırmanın amacı ilk kez birinci sınıfa bitişik eğik yazıyla başlayan dördüncü sınıf öğrencileri ile okulda görev yapan sınıf ve branş öğretmenlerinin yazı biçimleri ile ilgili görüşlerini belirlemektir Tarama modelinde nitel bir çalışmadır Araştırma 2008 2009 eğitimöğretim yılı birinci döneminde Denizli ili ilköğretim okullarından birinde uygulanmıştır Araştırmada amaçlı örnekleme çeşitlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır İlköğretim okulu branş n=9 ve sınıf öğretmenleri n=10 ile dördüncü sınıf öğrencileri n=41 araştırmanın örneklemidir Araştırmada nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden görüşme kullanılmıştır Öğretmen ve öğrenciler genel olarak yazı yazmayı bir zorunluluk olarak görmektedir Öğrenciler bitişik eğik ve dik temel yazıyı farklı şekillerde adlandırmaktadır Öğretmenler birinci sınıfta dik temel yazı ile başlanması gerektiğini savunmaktadır

Anahtar kelimeler


Yazı biçimleri, yazı öğretimi, bitişik eğik yazı, dik temel yazı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.