Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algıları İle Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişki

M Emin KAFKAS, Mahmut AÇAK, Bilal ÇOBAN, Tamer KARADEMİR
8.803 2.071

Öz


Bu çalışma beden eğitimi öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygı durumları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır Bu amaçla çalışmaya beden eğitimi spor öğretmenliği bölümlerinde okuyan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 130?u kadın 217?si erkek toplam 347 beden eğitimi öğretmen adayı katılmıştır Beden eğitimi öğretmen adaylarına Tschannen Moran ve Hoy tarafından geliştirilen geçerlik ve güvenilirlik çalışması Çapa ve diğ tarafından yapılmış Öz yeterlik ölçeği ile McCormack tarafından geliştirilen geçerlik güvenirlik çalışması Özer ve diğ tarafından yapılan Beden Eğitimi Öğretmenleri için Mesleki Kaygı ölçeği uygulanmıştır Araştırmada elde edilen bulgulara göre öz yeterlik durumunun cinsiyet lisanslı spor yapma ve lise türü değişkenine göre anlamlı farklılaştığı görülmüştür Ayrıca öz yeterlik ve mesleki kaygı durumları arasında orta düzeyde korelasyon olduğu da saptanmıştır

Anahtar kelimeler


Öz-yeterlik, Mesleki Kaygı, Beden Eğitimi,

Tam metin:

PDF