Matematikte Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler

Ekrem SAVAŞ, Selma TAŞ, Adem DURU
16.076 4.930

Öz


Bu çalışmada ilköğretim 6?7?8 sınıflardaki öğrencilerin matematik başarılarını etkileyen faktörler araştırılmıştır Bu amaçla okul türü ailenin gelir düzeyi öğrencinin ders çalışma süresi matematiğe yönelik tutum ve dershaneye gitme gibi faktörler ile öğrencilerin matematik başarıları arasındaki ilişki araştırılmıştır Çalışmanın örneklemi Van ilindeki bir özel okuldan 58 ve iki devlet okulundan 217 rastgele seçilen toplam 275 öğrenciden oluşmuştur Verilerin analizi için SPSS paket programı kullanılarak Ki Kare analizi yapılmıştır Araştırmanın bulgularına göre okul türü ailenin gelir düzeyi ders çalışma süresi matematiğe yönelik tutum ve dershaneye gitme ile matematik başarısı arasında bir ilişkinin olduğu görülmüş ve son olarak ta araştırmanın bulguları doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur

Anahtar kelimeler


Matematik başarısı, ilköğretim, matematik öğretimi

Tam metin:

PDF