Sınıf Öğretmenlerinin Öz Yeterlik İnançları ile Sınıf Yönetimi Beceri Algıları Arasındaki İlişki?

Emine Babaoğlan, Kübra Korkut
8.332 2.879

Öz


Bu araştırma sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi beceri algılarını belirlemeyi ve bu öz yeterlik inancı ile sınıf yönetimi beceri algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır İlişkisel türden tarama modelinde olan araştırmanın evreni 2008 2009 eğitim öğretim yılında Burdur ilinde görev yapan sınıf öğretmenleridir Örneklemi ise Burdur ili Merkez Ağlasun Kemer Gölhisar ile Bucak ilçelerindeki resmi ilköğretim okullarında öğretmenlik yapan 401 sınıf öğretmenidir ?Öğretmen Öz Yeterlik Ölçeği? ve ?Sınıf Yönetimi Beceri Ölçeği? ile toplanan verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama standart sapma ve korelasyon istatistik teknikleri kullanılmıştır Araştırma sonucunda; sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarının ?oldukça yüksek? düzeyde sınıf yönetimi becerilerinden ?plan program etkinlikleri ve fiziksel düzen? boyutunda ?iyi? düzeyde ?öğretmen öğrenci ilişkisinin düzenlenmesi ve zaman kullanımı? ile ?sınıf içi etkileşim ve davranış düzenlemeleri? boyutlarında ?çok iyi? düzeyde olduğu görülmüştür Sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançları ile sınıf yönetimi becerilerinin tüm boyutları arasında orta düzeyde olumlu ve anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir

Anahtar kelimeler


Sınıf öğretmeni, öz yeterlik inancı, sınıf yönetimi beceri algısı.

Tam metin:

PDF