Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Fatma ŞAŞMAZ ÖREN, Gülbin KIYICI, Ertuğrul ERDOĞMUŞ, Ömer Seyfettin SEVİNÇ
3.807 1.420

Öz


Bu çalışma ?Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri Ölçeği?nin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır Bu amaçla oluşturulan 5?li likert tipi ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları; Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi?nde 234 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir Ölçeğin geçerliği için kapsam yapı ve görünüş geçerlikleri incelenmiştir Güvenirlik analizi; madde toplam korelâsyonu Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ve Spearman Brown iki yarı test korelâsyonu hesaplanarak yapılmıştır Ayrıca güvenirlik için toplam puanlara göre alt 27 ve üst 27?lik gruplar oluşturulmuş ve bu grupların madde ortalama puanları arasındaki fark ilişkisiz t testi ile irdelenmiştir Tüm geçerlik güvenirlik analizlerinden sonra 27 maddeden ve dört faktörden oluşan bir ölçek elde edilmiştir Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0 94?tür ve toplam varyansın 54?ünü açıklamaktadır Sonuç olarak ?Çevre Bilincine Sahip Öğretmen Nitelikleri? ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu tespit edilmiştir Ayrıca örneklemde yer alan öğretmen adayları arasında ölçekten aldıkları puanlara göre cinsiyet açısından kızların lehine anlamlı bir farklılık varken öğrenim görülen bölüm ve sınıf düzeyi açısından anlamlı bir farklılık yoktur

Anahtar kelimeler


Çevre bilinci, öğretmen nitelikleri, geçerlik-güvenirlik

Tam metin:

PDF