Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özyeterlik İnançları: Nicel ve Nitel Verilere Dayalı Bir İnceleme

Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN, Güney HACIÖMEROĞLU
5.592 1.456

Öz


Bu araştırmanın amacı İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A B D ?nda öğrenim gören öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarını incelemektir Araştırmada nicel ve nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır Araştırmanın nicel boyutunda veriler Sınıf Öğretmenliği A B D son sınıfta okuyan 122 öğretmen adayından toplanmıştır Adaylara Tcshannen Moran ve Woolfolk Hoy 2001 tarafından özyeterlik inançlarına yönelik olarak geliştirilen ölçek uygulanmıştır Ölçekten elde edilen bulgular öğretmen adaylarının mesleğe ilişkin özyeterliklerini biraz yeterli bulduğunu göstermektedir Ayrıca öğretmen adaylarının cinsiyetlerine ve başarı puanlarına göre özyeterlikleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir Araştırmanın nitel boyutunda öğretmen adaylarının Öğrenci Katılımı ve Sınıf Yönetimi faktörlerine ilişkin açıklamalarını öğretmenlik uygulaması sırasında edinmiş oldukları deneyimlere dayandırdıkları görülmektedir Bununla beraber Öğretim Stratejileri faktörüne ilişkin açıklamalarının yalnız teorik bilgiye dayandığı anlaşılmaktadır Öğretmen adaylarının Öğretim Stratejileri faktörüne ilişkin teorik bilgiye dayanarak açıklama yapmaları ve bu konudaki eksikliklerini vurgulamamaları adayların uygulama sırasında bu faktöre ilişkin bir deneyim yaşamamış olduğu şeklinde yorumlanabilir

Anahtar kelimeler


Öğretmen adayı, özyeterlik inançları, nicel ve nitel araştırma

Tam metin:

PDF