Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği

Hasan ÖZDER, Güner KONEDRALI, Pembe SABANCIGİL
3.287 832

Öz


Bu çalışmanın temel amacı 2007 2008 Öğretim Yılı?nda Atatürk Öğretmen Akademisi?nde öğrenim gören öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları akademik başarıları ve bilgisayara giriş dersi puanları arasındaki ilişkiyi belirlemektir Araştırmaya 143 öğretmen adayı katılmıştır Öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları Aşkar ve Umay 2001 tarafından geliştirilen ölçek ile ölçülmüştür Öğretmen adaylarının akademik başarıları ve bilgisayara giriş dersi puanları ise Atatürk Öğretmen Akademisi Öğrenci İşleri?nden elde edilmiştir Araştırma sonuçlarına göre öğretmen adaylarının bilgisayar öz yeterlik algıları cinsiyete göre erkeklerin lehine anlamlı bir fark gösterirken akademik başarı ve bilgisayara giriş dersi puanları açısından ise kızların lehine anlamlı bir fark göstermiştir Ayrıca öğretmen adaylarının bilgisayar özyeterlik algıları ile bilgisayara giriş dersi puanları arasında anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır Bilgisayara giriş dersi puanları ile akademik başarıları arasında ise olumlu yönde anlamlı bir korelasyon bulunmuştur

Anahtar kelimeler


Bilgisayar öz-yeterlik ,öğretmen adayları, akademik başarı, bilgisayara dersi,

Tam metin:

PDF