İlköğretim II Kademe Öğrencilerinin Boyun Eğici Davranış Düzeylerinin İncelenmesi

Abdullah ATLİ, Alim KAYA, Zerrin Bölükbaşı MACİT
3.520 1.001

Öz


Bu araştırmada ilköğretim II kademe öğrencilerinin boyun eğici davranış düzeyleri incelenmiştir Araştırmanın çalışma grubu 172?si 42 6 kız; 231?i 57 4 erkek olmak üzere toplam 403 öğrenciden oluşmuştur Çalışma grubunun 156?sı 38 6 6 sınıf; 104?ü 26 7 sınıf ve 143?ü 35 4 8 sınıf öğrencisidir Veriler Boyun Eğici Davranışlar Ölçeği BDEÖ ve araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ile toplanmıştır Veriler t testi tek yönlü varyans analizi Tukey Testi ve Mann Withney U teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir Öğrencilerin boyun eğici davranış düzeyleri cinsiyet annenin fiziksel şiddet uygulaması babanın fiziksel şiddet uygulaması okul türü sınıf okul başarısı yaşanılan yer sosyo ekonomik düzey annenin eğitim düzeyi ve babanın eğitim düzeyine göre anlamlı düzeyde fark gösterdiği anlaşılmıştır

Anahtar kelimeler


Boyun eğici davranış, zorbalık, ilköğretim okulu

Tam metin:

PDF