İlkokuma Yazma Öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemiyle Çözümleme Yönteminin Karşılaştırılması

H İsmail ARSLANTAŞ, Mustafa CİNOĞLU
5.517 1.142

Öz


Bu araştırmada ilk okuma yazma öğretiminde kullanılan ses temelli cümle yöntemi ile çözümleme yönteminin öğretmen görüşlerine göre karşılaştırılması yapılmıştır Araştırma 2008 2009 öğretim yılında Kilis il merkezindeki 10 resmi ilköğretim okulunda görevli 30 sınıf öğretmeni üzerinde gerçekleştirilmiştir Araştırma verileri tarama ve serbest görüşme teknikleriyle toplanmıştır Verilerin çözümlenmesinde betimsel çözümleme tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler gruplanarak yorumlanmıştır Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin ses temelli cümle yönteminin çözümleme yöntemine göre ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okumaya geçme okuduğunu anlama ve eğik el yazısının yazma becerilerine göre daha uygun olduğunu ancak; okuma hızı açısından Çözümleme Yönteminin Ses Temelli Cümle Yöntemine göre daha uygun olduğu görüşünde oldukları ortaya çıkmıştır

Anahtar kelimeler


İlkokuma yazma öğretimi, ses temelli cümle yöntemi, çözümleme yöntemi

Tam metin:

PDF