Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler

Nuri DOĞAN, Ali Ekber ŞAHİN
4.386 1.071

Öz


Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS sonrası atanma durumlarını yordayan değişkenleri saptamaktır Bu araştırmada ?Bazı demografik değişkenler atamada kullanılan KPSS standart puanı Öğrenci Seçme Sınavı ÖSS puanları öğrencilerin meslek derslerindeki başarı puanları ve genel akademik ortalamaları öğrencilerin öğretmenliğe atamaları üzerinde etkili midir?? sorusuna yanıt aranmıştır Araştırmada bağımlı değişken kategorik olduğundan lojistik regresyon tekniğinden yararlanılmıştır Kurulan regresyon modelinde özellikle ana bilim dalı ve genel ortalama değişkenlerinin önemli yordayıcılar olduğu görülmüştür Denkleme giren değişkenlerin atanan ve atanamayan öğrencileri doğru sınıflama düzeyi ise 72 bulunmuştur Bu bulgulara dayanarak öğrencilerin KPSS sonucunda atanma durumlarına ele alınan değişkenlerden bir kısmının önemli etkisi olduğu sonucuna varılmıştır

Anahtar kelimeler


Kamu Personeli Seçme Sınavı, lojistik regresyon, yordayıcı değişken

Tam metin:

PDF