Matematik Öğretmen Adaylarının Gözünden Liselerdeki Mesleki Ön Uygulama Deneyimlerine Yönelik Süreçlerin Resmi

Zekiye ÖZGÜR, Esra BUKOVA GUZEL, Semiha KULA, Işıkhan UĞUREL
2.798 637

Öz


Bu çalışmanın amacı ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının mesleki ön uygulama deneyimi kazanmalarına yönelik Okul Deneyimi I II ve Öğretmenlik Uygulaması derslerine ilişkin görüşlerini belirlemektir Çalışmaya 2006 2007 öğretim yılında dört farklı devlet üniversitesinin Ortaöğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı son sınıfında öğrenim gören 36 öğretmen adayı katılmıştır Araştırmanın verileri öğretmen adaylarına yöneltilen altı açık uçlu soru yardımıyla toplanmıştır Öğretmen adaylarının bu sorulara yanıtları içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir Araştırmada öğretmen adaylarının önemli bir bölümünün uygulama öğretmeni ve öğretim elemanı görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği için bu derslerin işleniş ve uygulama biçimini yeterli görmediği öğretmen yetiştirme sürecinde alınan teorik bilgi ve uygulamaların mesleki ön uygulama deneyimlerine yansıtılamadığı ve farklı uygulama ve yaşantıları görmek adına derslerde yapılan deneyim paylaşımlarına olumlu baktıkları sonuçlarına ulaşılmıştır Araştırmanın mesleki ön uygulama deneyimlerinin biçimi ve içeriği düzenlenirken katkı sağlayacağı düşünülmektedir Araştırmanın sonuçları doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmuştur

Anahtar kelimeler


Mesleki ön uygulama deneyimi, okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, matematik öğretmen adayları.

Tam metin:

PDF