Ortaöğretim Alan Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Yeterliklerinin Değerlendirilmesi Fırat Üniversitesi Örneği

Ramazan Özbek, Rüştü Yeşil
2.372 652

Öz


Sınıf içi öğretim etkinlikleri birbirini takip eden ve birbirleriyle doğrudan ilişkili üç basamaktan oluşmaktadır Bunlar; derse giriş etkinlikleri geliştirme etkinlikleri ve sonuç etkinlikleridir Öğrenmedeki başarı bu basamaklarda yapılan etkinliklerin niteliği ile ilişkilidir Öğretmenlere sınıf içi öğretim yeterliklerinin kazandırılması öncelikle eğitim fakültelerinin sorumluluğundadır Bu yeterlikler öğretmen adaylarına eğitim fakültelerinde almış oldukları hizmet öncesi eğitim ile kazandırılmaktadır Bu araştırma Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Bölümünde derslere giren alan öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim etkinliklerinin niteliğine yönelik öğrenci görüşlerinin tespitine dönüktür Öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim yeterlikleri; dersin giriş işleniş ve sonuçlandırma aşamaları ile olumlu bir sınıf ortamı oluşturma sürecindeki yeterlik düzeyleri ile bu basamaklar arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür Veriler öğretmen adaylarına uygulanan anket ve değerlendirme formuyla elde edilmiştir Veri toplama aracı giriş aşaması etkinlik aşaması ve sonuç aşaması ve sınıf iklimi olmak üzere dört alt boyuttan ve toplam 37 sorudan oluşmaktadır Veriler üzerinde araştırmanın alt problemleri çerçevesinde aritmetik ortalama t testi Pearson s r korelasyon testi ve tek yönlü varyans analizi testleri uygulanmış; sonuçlar mevcut literatür ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır

Anahtar kelimeler


Sosyal alanlar öğretimi, öğretim yeterliği, öğrenme ve öğretme etkinlikleri

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.