Ortaöğretim Okulu Müdürlerinin Değişimi Yönetme Davranışlarına İlişkin Öğretmen Algılarının Değerlendirilmesi

Ali TAŞ
3.173 1.356

Öz


Bu araştırmanın amacı ortaöğretim okul müdürlerinin değişimi yönetme davranışlarına ilişkin öğretmen algıları ile bu algılar arasında bazı değişkenlere göre fark olup olmadığını belirlemektir Araştırma tarama modeline göre yapılmış betimsel bir çalışmadır Araştırmadaki veriler ?Değişim Yönetimi Davranış Ölçeği? aracılığıyla elde edilmiştir Ortaöğretim okullarındaki 152 öğretmenden elde edilen veriler analiz için uygun bulunmuştur Veri analizinde; frekans aritmetik ortalama t testi ve ANOVA hesaplanmıştır Öğretmen algılarına göre ortaöğretim okul müdürleri ?değişim sürecini etkileyen veli ve öğretmenleri? ?çoğunlukla? dikkate alırken ?değişimi gerçekleştirmek için risk alma? davranışını ?ara sıra? gerçekleştirmektedirler Okul müdürlerinin değişimi yönetme davranışlarına ilişkin öğretmen algıları cinsiyetlerine kıdemlerine branşlarına ve çalıştıkları okul türüne göre anlamlı farklılık göstermemektedir

Anahtar kelimeler


Değişim, Yönetim, Değişim Yönetimi.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.