Ergen Saldırganlığında Akademik Yetkinlik İnancı Akran Baskısı ve Sürekli Kaygının Rolü

Bülent GÜNDÜZ, Öner ÇELİKKALELİ
3.349 1.026

Öz


Bu araştırmanın amacı ergenlerin akademik yetkinlik inançlarının akran baskılarının ve sürekli kaygılarının saldırganlıklarını yordayıp yordamadığını incelemektir Bu amaçla farklı lise türlerine devam eden 231 ergenden veri toplanmıştır Araştırmada veri toplama aracı olarak; Saldırganlık Ölçeği Akademik Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Akran Baskısı Ölçeği ve Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır Verilerin analizinde korelasyon katsayısı ve aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır Araştırmadan elde edilen bulgular göre; erkek ergenlerin saldırganlıklarını yordamada en önemli katkının sırasıyla akran baskısı ve akademik yetkinlik inancı değişkenlerinden geldiği; buna karşın kızlarda ise akademik yetkinlik inancı sürekli kaygı ve akran baskısının yordayıcı etkisinin olduğu görülmüştür

Anahtar kelimeler


Saldırganlık, akademik yetkinlik, akran baskısı, kaygı

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.