AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM SÜRECİNDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Hidayet TOK, Sebahattin ARIBAŞ
5.770 6.989

Öz


Bu çalışmada Avrupa Birliğine tam aday olmak için müzakerelere başlayan ülkemizde ve AB ülkelerinde dil öğretimi konusunda bilgi verilmesi amaçlanmaktadır Ayrıca bu çalışmada AB ülkelerinde yabancı dil öğretimi ile Türkiye?de yabancı dil öğretimi bazı değişkenler açısından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir Bu çalışmada karşılaştırılan değişkenler şunlardır: Zorunlu yabancı dilin başladığı yaş zorunlu eğitim süresince öğretilen dil sayısı CLIL öğretim programının uygulanması ilköğretimde ve ortaöğretimde öğrenilen dil sayısına göre öğrencilerin dağılım yüzdesi İlköğretim ve ortaöğretimde İngilizce Almanca ve Fransızca öğrenen öğrencilerin bütün öğrencilere oranı zorunlu eğitim kapsamında zorunlu yabancı dil için öğretim programında dört beceri ile ilişkili amaçlara verilen öncelik ilköğretim ve ortaöğretimde zorunlu ders olarak okutulan yabancı dil dersine ayrılan minimum zaman zorunlu genel eğitim süresinde birinci zorunlu yabancı dil için tavsiye edilen minimum ders saati ve öğretim içim harcanan yıl sayısı ilköğretim ve zorunlu genel ortaöğretimde toplam öğretim zamanı içinde zorunlu ders olarak yabancı dillerin öğretimi için belirlenen minimum toplam zamanın oranı ve ilköğretimde yabancı dil için maksimum sınıftaki öğrenci sayısı hakkında düzenlemeler Bu çalışma sonucunda yabancı dil öğretimi konusunda AB? ne uyum sürecinde gerçekleştirilmesi öngörülen düzenlemeler ve önerilerde bulunulmaktadır

Anahtar kelimeler


Avrupa Birliği, öğretim programı, yabancı dil

Tam metin:

PDF