MEZUN OLDUKLARI LİSE TÜRLERİNE GÖRE MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DURUMLARININ İNCELENMESİ

Ahmet Serkan ECE, Ahmet Süleyman BİLGİN
3.987 1.066

Öz


Bu araştırmada Müzik Eğitimi Anabilim Dalları?na kaynaklık eden öğrenciler geldikleri lise türlerine göre ?Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri? AGSL ve ?Diğer Liseler? olmak üzere iki grupta ele alınmış; öğrencilerin yetenek sınavı puanlarının ve lisans eğitimleri boyunca aldıkları alana yönelik derslerin başarı puanlarının anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir Veriler Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı?na 2003 yılında giren öğrencilerin yetenek sınavında aldıkları puanlar ve lisans süreçleri boyunca alana yönelik derslerde aldıkları puanlardan oluşmaktadır Elde edilen bu puanlar sonrasında öğrencilerin yetenek sınavında aldıkları puanlar ve lisans alan ders başarıları arasında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği Mann Whitney U testi ile incelenmiştir Öğrencilerin 1 2 3 ve 4 sınıf dersleri performans performanskuram ve kuramsal dersler olarak üç ana grupta toplanmış ve alana yönelik derslerin incelemeleri bu üç ana grup üzerinden yürütülmüştür Elde edilen sonuçlara göre; öğrencilerin özel yetenek sınav puanları ile geldikleri lise türlerine arasında ve geldikleri lise türlerine göre lisans eğitimi boyunca aldıkları alana yönelik derslerin hiç birinde anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır

Anahtar kelimeler


Müzik Eğitimi, Lise Türleri, Müzik Yetenek Sınavları

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.