BİR TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMASI; TOKAT İLİ ÇAMAĞZI İLKÖĞRETİM OKULU ÖRNEĞİ

Nail Yıldırım
5.006 2.431

Öz


Bu çalışmada Tokat ili Çamağzı köyü Çamağzı İlköğretim Okulunda uygulanan Toplam Kalite Yönetimi ve sonuçları ele alınmıştır Süreç olarak 01 09 2003?01 01 2006 tarihleri ele alınmıştır Toplam Kalite Yönetimi?ni süreç yönetimi olarak kabul edildiğinde 25 ay gibi bir sürede okulun geçirdiği değişim ve sonuçlar bu yönetim tarzının etkilerini ortaya koymaktadır Kısa dönemli ve uzun dönemli stratejik hedeflere ulaşılma okulda çalışanlar ve okuldan etkilenen tüm iç ve dış paydaşlar açısından motivasyon aracı olmuştur Süreç sonucunda okul TKY ödül sürecinde Tokat ilinde yılın kaliteli okulu seçilmiştir Araştırma nitel bir araştırmadır aynı okulda okul müdürü olarak çalışan ve yayını hazırlayan yazarın gözlemleri örnek olay incelemesi yöntemiyle ele alınarak tartışılmış ve öneriler geliştirilmiştir

Anahtar kelimeler


Toplam Kalite Yönetimi, İlköğretim okulu, SWOT Analizi

Tam metin:

PDF